Het college van Burgemeester en Wethouder legt de gemeenteraad op 3 november (tijdens de algemene beschouwingen) een sluitende begroting 2022 voor. Daarmee legt het college een gezonde basis voor de eigen ambities en die van de volgende coalitie. De algemene reserve is op peil en de post ‘onvoorzien’ bedraagt 1,5 miljoen euro

Door verschillende financiële tegenvallers moest het college de afgelopen jaren hard ingrijpen. Wethouder Loek Damen van Financiën: “Met het herstelplan zijn we tot het uiterste gegaan om te komen tot een gezonde begroting. We zijn streng geweest op de uitgaven, maar hebben ook onverminderd vastgehouden aan onze ambities. En we hebben een paar goede kansen gekregen die we hebben benut. Samen met partijen in de organisatie en de stad is het ons gelukt. Daar ben ik ontzettend trots op”.

Onverminderd doorgaan. In de begroting 2022 zijn de budgetten gekoppeld aan vooraf vastgestelde opgaven. Op die manier is het mogelijk onverminderd door te gaan met de uitvoering van de plannen en tegelijkertijd de financiën goed in de gaten te houden. In Heerlen Noord gaat het om een integraal herstructureringsprogramma waarmee de volgende generatie jongeren in het gebied dezelfde kansen moet krijgen als andere Nederlanders.

Het is een oude wens van het college om Zuyd Hogeschool, Open Universiteit, MBO en middelbaar onderwijs terug te halen naar het centrum. In 2022 worden daar de eerste stappen voor gezet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in werking op 1 juli 2022. Daarvoor moeten tal van processen en structuren worden aangepast. Maar ook de samenwerking tussen burgers en gemeente moet een nieuwe vorm krijgen.

Het onderwerp digitalisering loopt als een rode draad door de organisatie. Dat is nodig om burgers beter van dienst te kunnen zijn en economische kansen beter te kunnen verzilveren.

Duurzaamheid en burgerbetrokkenheid, twee pijlers uit het huidige coalitieakkoord, worden steeds belangrijker in de maatschappij. Nauwe samenwerking met burgers, bedrijven, woningcorporaties en andere overheden moet er in 2022 toe leiden dat de plannen breed gedragen worden.

Maar ook op andere, uiteenlopende thema’s neemt het college de kansen voor de stad. Onder meer door projecten als ‘Kansrijk van start’, de realisatie van de eerste Skaeve Huse, de aanpak van schuldhulpverlening, de verdere transformatie van het centrum, de gebiedsgerichte aanpak ‘Sociaal veilig’, het IBA Expojaar, de lobby voor de intercity naar Aken, het project ‘Schoon en heel’, de vernieuwing van scholen en het optimaliseren van cultuur en sport.

De raad stelt de begroting 2021 definitief vast tijdens de algemene beschouwingen op 3 november.

Bekijk de begroting 2022 hier.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie