Hoofdmenu

Brunssum blijft ook komende jaren financieel gezond

De gemeente Brunssum presenteert voor 2022 en volgende jaren een sluitende begroting. Voor wethouder Math Houben (PAK-Financiën) toont Brunssum hiermee aan dat ook kleinere zelfstandige gemeenten in staat zijn te komen tot een financieel gezond meerjarig perspectief.

Gelet op de gezonde financiële situatie gaat de gemeente inwoners mee laten profiteren. Daarom neemt de gemeente voor de komende 4 jaar de huidige stijging van het afvaltarief voor haar rekening, zegt wethouder Houben. “Voor eigen-woningbezitters betekent dit dat de lokale belastingen (OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing) in 2022 met slecht € 4,50 stijgen, terwijl de mensen zonder eigen woning helemaal geen verhoging van deze lasten krijgen”.

Positief saldo.In 2022 sluit de begroting met een klein positief saldo, na storting van 2,8 miljoen euro in een reserve ‘sociaal domein’. De jaren daarna worden overschotten verwacht van tussen de 1,5 en 2,6 miljoen euro, waarmee de riante financiële positie van Brunssum verder wordt versterkt.

In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de septembercirculaire van het Rijk.

Ambities. Het consolideren van een gezonde financiële positie is een sleutelvoorwaarde voor Brunssum om in de komende jaren, als zelfstandige gemeente, uitvoering te kunnen blijven geven aan de ambities van het gemeentebestuur. Tot de ambities waaraan het college in de komende jaren gaat werken, behoort de uitvoering van het Centrumplan en daarmee de revitalisatie van het winkelgebied en omgeving. Onderdeel van het Centrumplan is de ontwikkeling van een aantal woningbouwlocaties en de bouw van woningen die voor brede groepen woningzoekenden betaalbaar zijn.

Op sociaal gebied blijft de gemeente zorg dragen voor een ruimhartige ondersteuning van kwetsbare mensen, met name mensen met lage inkomens en mensen die een beroep doen op de Wmo en de Jeugdzorg. De extra middelen voor Jeugdzorg, 2,8 miljoen euro, worden ingezet om, in samenspraak met de raad, plannen te ontwikkelen voor een brede aanpak van de jeugdproblematiek.

Speerpunten van het gemeentelijke sociale beleid zijn verder het versterken van de samenhang in de wijken en buurten, het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners, het bestrijden van armoede, het terugdringen van het aantal mensen in de bijstand, en het ondersteunen van opgroeiende jongeren door te investeren in onderwijs en gezondheidsbeleid.

In de zorg en het lokaal welzijnswerk wordt steeds meer samengewerkt om burgers in hun omgeving de juiste ondersteuning te bieden. Het onderwijsprogramma is erop gericht om tot gelijke kansen te komen voor elk kind. Er wordt een integrale doorgaande leerlijn, vanaf 9 maanden vóór de geboorte tot 18 jaar, ontwikkeld waarbij toegewerkt wordt naar Integrale Kind Centra.

In de begroting is verder ruimte opgenomen voor versterking van de lokale cultuur. Dat gebeurt door een uitbreiding van het culturele festival de Parade mogelijk te maken, alsmede een versterking van het programma-aanbod in het vernieuwde Openluchttheater.

Ook voorziet de begroting in financiering van het project Meer Harmonie In De Samenleving waarmee op alle basisscholen in Brunssum weer muziekonderwijs wordt gegeven. Een van de economische speerpunten is de gebiedsontwikkeling van de Oostflank als potentiële vestigingsplaats voor bedrijven in diverse sectoren, waarbij het streven vooral gericht is op het naar Brunssum halen van extra werkgelegenheid.

Op toeristisch gebied ziet de gemeente kansen om onder meer door middel van regionale samenwerking het toeristisch aanbod verder te versterken. Voorbeelden zijn de Leisure Lane, het Clemensdomein en het Schutterspark.

De komende jaren gaan vraagstukken rondom klimaatadaptatie en duurzaamheid een steeds grotere rol spelen. In 2022 wil Brunssum grote stappen zetten in het realiseren van de doelstellingen voor de energietransitie. De warmtetransitie-visie wordt verder uitgewerkt in uitvoeringsplannen, dit in nauwe samenwerking met de Parkstad-gemeenten. Verder vindt een intensivering plaats van de voorlichting aan eigenaren van woningen en andere gebouwen over mogelijkheden en kansen van verduurzaming. In samenwerking met Parkstad wordt ingezet op de uitwerking van de RES (Regionale Energie Strategie).

De gemeenteraad van Brunssum behandelt de Programmabegroting 2022 in de vergadering van 2 november 2021.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno