Vogelcursus IVN Kerkrade

2

In het voorjaar van 2022 organiseert IVN Kerkrade een vogelcursus. Deze cursus wordt georganiseerd door Olaf Op den Kamp en omvat 5 theorie- en 5 praktijklessen. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om de belangrijkste vogelsoorten te herkennen en weet u welke vogelsoorten u in bepaalde biotopen kunt verwachten. Per cursusavond worden algemene kenmerken van vogels, een of meerdere vogelfamilies en vogels uit een specifiek biotoop behandelt. Tijdens de excursies verdiepen we de tijdens de theorielessen opgedane kennis.

 Woensdag 12 januari:  Theorieles 1: Algemene inleiding op de cursus, inleiding op de vogelfamilies, algemene kenmerken van vogels, vogeltopografie, snavelbouw, kleur, veren en grootte. Vogelobservatietips, uitrusting voor vogelonderzoek en vogelfotografie. Vogelfamilies: Zwanen, ganzen, eenden, futen, duikers. Vogels in de tuin.
Zaterdag 15 januari: Excursie naar de Maasplassen op zoek naar ganzen, eenden, meeuwen en fuutachtigen.
Woensdag 9 februari:  Theorieles 2: Voedsel, foerageertechnieken, voortplanting en nestbouw.Vogelfamilies: Spechten, hoenders, duiven, rallen, uilen en roofvogels. Vogels van meren en rivieren.
Zaterdag 19 februari: Excursie naar de Vijlenerbossen op zoek naar baltsende spechten en standvogels.
Woensdag 9 maart: Theorieles 3: Vogelgeluiden. Vogelfamilies: Lijsters, leeuweriken, zwaluwen, vliegenvangers en mezen. Vogels van bos en heide.
Zaterdag 26 maart: Excursie Schinveldse bossen, op zoek naar vogels van bos en veld.
Woensdag 6 april: Theorieles 4: Vogeltrek, herkenning van vogels in de vlucht, andere manieren van voortbeweging en vogelfenologie. Vogelfamilies: Zangers, vliegenvangers, gorzen en vinken. Vogels van akkers en weilanden.
Zaterdag 14 mei: Excursie naar Barmen, op zoek naar Nachtegaal, Wielewaal en Koekoek.
Woensdag 11 mei: Theorieles 5: Vogelsporen: veren, uitwerpselen, nesten, pootafdrukken, voedselresten en braakballen. Vogelfamilies: Steltlopers, meeuwen, sterns, reigerachtigen en exoten. Vogels op vakantie: Bijzondere vogelgebieden in Europa.
Zaterdag 21 mei: Busexcursie naar Zeeland, op zoek naar steltlopers, meeuwen en watervogels.

Aanmelding: Aanmelden via ivnkerkrade@gmail.com. Meer informatie over de cursus bij Olaf Op den Kamp, tel. 06-22188175.
Deelname is enkel mogelijk na betaling van het cursusbedrag op rekeningnummer NL57 RABO 0306465582 t.n.v. IVN Vereniging Natuur Educatie Kerkrade o.v.v. “Vogelcursus 2022”.

Praktische informatie: De cursus staat open voor iedereen, waarbij lidmaatschap van een IVN-afdeling een voorwaarde is, het lidmaatschap kost € 24,00. Inwoners van Kerkrade hebben voorrang wanneer de cursus volgeboekt dreigt te raken. De kosten voor deze cursus bedragen € 50,00, voor de busexcursie naar Zeeland geldt een extra bijdrage van € 20,00 p.p. De cursus gaat door bij minimaal 20 deelnemers. De theorielessen vinden plaats op woensdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur in het Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3, Kerkrade.
De excursies vinden plaats op zaterdagochtend en eindigen doorgaans tegen 12.00 uur, met uitzondering van de bustocht.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie