Gemeente Brunssum investeert in kwaliteitsimpuls bedrijventerrein Haefland

De gemeente Brunssum gaat in de komende jaren strakker en strikter toezien op de inrichting en het gebruik van bedrijventerrein Haefland/Rode Beek. Met een inperking van ongewenste bedrijfsactiviteiten en een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte investeert de gemeente in een structurele verbetering van het vestigingsklimaat.

De gemeente Brunssum constateert al enige tijd dat er sprake is van ongewenste ontwikkelingen op bedrijventerrein Haefland.
Zo vinden er activiteiten plaats die planologisch ongewenst zijn, die strijdig zijn met het beleid voor bijvoorbeeld detailhandel, of die niet passen in het bestemmingsplan. Tevens doen zich incidenten voor met een ondermijnend karakter.

Ook staat op bedrijventerrein Haefland de kwaliteit van de openbare ruimte onder druk. Er is een wildgroei aan reclame-uitingen, bedrijven hebben soms een rommelige uitstraling, en op een aantal locaties is er sprake van hinderlijke opslag. Ook spelen er problemen rondom verkeersveiligheid en parkeren.

Tenslotte constateert de gemeente dat er in het verleden bedrijfswoningen zijn verhuurd en verkocht aan particulieren. Dat is ongewenst omdat de aanwezigheid van particuliere woningen belemmerend kan zijn voor uitbreidingsplannen van bedrijven, vanwege normen op het gebied van geluid en veiligheid.

Inperking ongewenste bedrijfsactiviteiten. Om de stapeling van problemen op bedrijventerrein Haefland aan te pakken, is in overleg tussen de gemeente Brunssum en ondernemers/ondernemersverenigingen besloten tot een integrale, meerjarige aanpak.
Zo past de gemeente sinds 2020 het bestemmingsplan strikter toe. Er is geen of minder ruimte om van het bestemmingsplan af te wijken (de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’).

Bepaalde bedrijven of categorieën van bedrijven zijn er niet langer toegestaan, waaronder biljartcentra, schoonheidssalons, zorginstellingen en praktijken voor fysiotherapie. Bestaande sport- en fitnessactiviteiten mogen niet uitbreiden.
Bedrijven die niet passen binnen het lokale of regionale beleid voor detailhandel, of waarvoor een vergunning nodig is vanuit de Alcoholwet (Drank- en Horecawet), zijn ook niet langer toegestaan op bedrijventerrein Haefland. Dat geldt ook voor bedrijven die in aard en omstandigheden een verhoogd risico met zich meebrengen op ondermijnende activiteiten.

Verhuur of verkoop van bedrijfswoningen is eveneens niet langer toegestaan. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte. In 2021 heeft de gemeente Brunssum een nieuw reclamebeleid vastgesteld dat excessen bestrijdt. Reclame-uitingen in de openbare ruimte op bedrijventerrein Haefland/Rode Beek dienen vanaf 2022 in overeenstemming met dit nieuwe beleid te worden teruggebracht. Daarbij is nadrukkelijk ook een rol weggelegd voor de ondernemers ter plekke. Door de veelvoud aan schreeuwerige reclameuitingen terug te brengen, kunnen de ondernemers zelf een belangrijke bijdrage leveren aan een representatief bedrijventerrein.

Samen met ondernemers gaat de gemeente in 2022 het project KVO-Haefland/Rode Beek opstarten. Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen biedt een gestructureerde manier om de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, en andere relevante partijen tot stand te brengen, met als belangrijkste doel de veiligheid op een bedrijventerrein te vergroten. De gemeente voert ook incidenteel controles uit.

Tenslotte zal de gemeente weg, parkeerhavens en riolering van bedrijventerrein Haefland volledig gaan reconstrueren en vernieuwen. Dit project is gepland voor 2025.

De gemeente verwacht met deze grootschalige opwaardering van de openbare ruimte, alsmede met een aanscherping van regels en wetgeving, met de inzet van de bijbehorende handhaving, en met het aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid en rol van de ondernemers zelf, een stevige impuls te geven aan de inrichting en uitstraling van bedrijventerrein Haefland, en daarmee te komen tot een sterke verbetering van het plaatselijke vestigingsklimaat.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie