Hoofdmenu

GEMEENTE SIMPELVELD CONTINUEERT LOKALE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN CORONACRISIS

In aanvulling op de landelijke ondersteuningsmaatregelen heeft het gemeentebestuur van Simpelveld vanaf maart 2020 verschillende lokale maatregelen getroffen om ondersteuning te bieden aan verenigingen en ondernemers. Ook voor de komende periode gaat gemeente Simpelveld door op de ingeslagen weg om, daar waar kan, met lokale maatregelen ondersteuning te bieden.
Het gaat daarbij om maatregelen zoals het niet in rekening brengen van huur van gemeentelijke verenigingsaccommodaties tijdens de gesloten periodes, het verhogen van de gemeentelijke stimuleringssubsidies aan lokale verenigingen, waarbij 3x (voorjaar 2020, najaar 2020 en voorjaar 2021) een extra subsidie van 10% is verleend, kwijtschelding van precariobelasting (voor horecaterrassen), dekking van de kosten voor het onderhoud van toeristische bewegwijzering, retournering van legeskosten voor geannuleerde evenementen en de inzet van extra rijksgelden bij díe culturele instellingen die beschikken over een eigen accommodatie en aan de lat staan voor daarmee gepaard gaande exploitatie- en instandhoudingskosten.
Wethouder Gulpen: “Op sociaal maatschappelijk terrein heeft de coronacrisis laten zien hoe belangrijk de onderlinge verbondenheid van een samenleving is. Het verenigingsleven met alle vrijwilligers alsook onze professionele welzijnsorganisaties zijn belangrijke dragers en partners van onze ‘sociale infrastructuur’. In overleg met organisaties als Impuls en de Bibliotheek kijken we hoe extra accenten kunnen worden gezet als tegenwicht aan de nadelige gevolgen van de crisis en als stimulans voor ons gemeenschapsleven”.
Wethouder Hodinius: “Ik wil daarbij onderstrepen dat ons rijke, veelzijdige verenigingsleven een van de sterke fundamenten van onze gemeenschap is. Verenigingen met hun vele vrijwilligers dragen bij aan gemeenschapszin, verbondenheid en saamhorigheid. Mensen kunnen er hun passie in kwijt, ontplooien er tal van activiteiten, leggen contacten en doen er vriendschappen op. Tegen deze achtergrond vinden wij het een vanzelfsprekendheid dat we onze vrijwilligersverenigingen steunen in deze crisistijd. Om naast ondersteuning een krachtige impuls te geven aan het weer opstartende verenigingsleven, wordt eind 2021/ begin 2022 opnieuw een extra stimuleringssubsidie van 30% (bovenop de eerdere 3 x 10%) verleend en krijgt de huurvrije periode voor gemeentelijke verenigingsaccommodaties toepassing voor heel 2021”.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno