Randweg Abdissenbosch wordt niet geschrapt!

Op 22 november heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de Provincie Limburg en de gemeente Landgraaf over de Randweg Abdissenbosch. De Provincie heeft de gemeente Landgraaf toen medegedeeld dat de Randweg Abdissenbosch niet wordt geschrapt conform de motie van Lokaal Limburg die hiertoe heeft opgeroepen in het Limburgs Parlement. Het project blijft op de zogenaamde waakvlamstand staan. De gemeente en de provincie hebben afspraken gemaakt over hoe het project verder wordt opgepakt.

 

Wethouder Freed Janssen is blij met deze uitspraak en afspraken: ‘De stikstofproblematiek maakt de realisatie van de Randweg Abdissenbosch op dit moment niet uitvoerbaar. Dat wil echter niet zeggen dat dit ook in de toekomst niet mogelijk is! Daarom hebben wij (provincie en gemeente) met elkaar afgesproken om elk jaar samen te bekijken of en wanneer de weg wel stikstof-technisch uitvoerbaar is. We blijven ook de landelijke ontwikkelingen in het stikstofdossier volgen. Op die manier kunnen we de mensen die dagelijks overlast ervaren van het vele verkeer in ieder geval nog perspectief op een oplossing bieden.’

 

Nieuwe stikstofberekeningen

Jaarlijks worden de stikstof ontwikkelingen opnieuw beoordeeld en, indien nodig, worden opnieuw stikstofberekeningen uitgevoerd teneinde te bepalen of het project stikstof-technisch uitvoerbaar is. De eerste nieuwe berekeningen worden binnenkort uitgevoerd omdat er een nieuwe versie van de zogenaamde Aerius-calculator beschikbaar komt. De input voor deze berekeningen wordt door ons en de Provincie samen bepaald. De kosten van deze berekeningen worden tussen de Provincie en de gemeente Landgraaf gedeeld.

 

Aanpassen samenwerkingsovereenkomst

De tijdens het overleg gemaakte afspraken worden vastgelegd in een addendum op de in 2019 overeengekomen samenwerkingsovereenkomst. Bij het inwerkingtreden van de nieuwe Omgevingswet, naar verwachting 1 juli 2023, wordt bezien of de samenwerkingsovereenkomst in zijn geheel moet worden herzien.

 

Opstellen nieuwe kostenraming

In de samenwerkingsovereenkomst werden de kosten van de Randweg geraamd op circa €7miljoen en wordt uitgegaan van een 50-50 kostenverdeling. De verwachting is echter dat deze kosten flink zijn gestegen. Afgesproken is om te zijner tijd een nieuwe raming op te stellen waarbij vooralsnog wordt uitgegaan van de 50-50 kostenverdeling zoals opgenomen in de huidige samenwerkingsovereenkomst. Vanwege de huidige onzekerheid over de uitvoerbaarheid van de Randweg, laat de Provincie haar huidige bijdrage van €3,5 miljoen terugvloeien naar de Bereikbaarheidsmiddelen.

 

Informeren Duitse partners

Tot slot is afgesproken dat StrassenNRW, de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en de gemeente Übach-Palenberg op de hoogte worden gebracht over het niet schrappen van project Randweg Abdissenbosch. Tevens worden zij geïnformeerd over de afspraak dat jaarlijks wordt bezien of er nieuwe stikstofberekeningen moeten worden gemaakt teneinde te bepalen of het project stikstof-technisch uitvoerbaar is. Aangezien de B221n en de Randweg onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden, zullen wij ervoor moeten waken dat ook de B221n op de Duitse uitvoeringsagenda blijft staan.

 

Uitvoeren second opinion

Wij beseffen dat op dit moment de Randweg niet uitvoerbaar is. Maar wij willen 100% zeker weten dat alle mogelijkheden zijn onderzocht en dat we alles hebben geprobeerd om de Randweg, of eventueel een deel daarvan, mogelijk te maken. Wij gaan daarom ook zelf, maar wel met medeweten van de Provincie, met een adviesbureau aan de slag om dit te onderzoeken.

Foto: Gemeente Landgraaf

Geef een reactie