CONCEPT REGIONALE WOONVISIE PARKSTAD, ONDERDEEL GEMEENTE SIMPELVELD

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het concept van de Woonvisie Parkstad 2023-2028, onderdeel gemeente Simpelveld en heeft tevens dit visiedocument vrijgegeven voor inspraak zoals omschreven in de geldende gemeentelijke inspraakverordening 2021.

Wat staat er in de Woonvisie
In de Woonvisie staan onder andere ideeën en richtinggevende keuzes op het gebied van wonen in de Parkstadregio en dan specifiek voor onze gemeente. Rekening houdend met allerlei maatschappelijke opgaven, zoals het woningaanbod, duurzaamheid en leefbaarheid, beschrijft de Woonvisie wat de regio en onze gemeente wil doen om het wonen en leven goed te houden en welke onderdelen, kijkend naar de toekomst, te verbeteren. 

Het concept van deze Woonvisie is onder andere in samenspraak met de Parkstadgemeenten, de woningcorporaties, de huurdersbelangenverenigingen, maar ook door straatinterviews (inwoners) tot stand gekomen. Daarmee is dit visiedocument van ons allemaal.

De meeste van de woonvraagstukken die in Parkstad spelen, hebben ook de aandacht van het Rijk en zijn omschreven in de Nationale Woon- en Bouwagenda. Zoals wellicht bekend heeft ook onze gemeente als onderdeel van de Woondeal Limburg, onder andere afspraken gemaakt over de bouw van nieuwe en betaalbare woningen. Deze Woonvisie bevat daarom naast regionale en lokale beleidskeuzes, ook een doorvertaling van die Nationale Woon- en Bouwagenda op het gebied van woningbouw, een thuis voor iedereen, wonen en zorg voor ouderen, leefbaarheid en veiligheid, betaalbaar wonen en de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Het concept van de Woonvisie is voor de leesbaarheid tekstueel opgesplitst in een regionaal en een lokaal deel (gemarkeerde tekstvlakken).

Inzage en inspraak
Met ingang van woensdag 29 maart 2023 ligt het concept van de Regionale Woonvisie

Parkstad, onderdeel gemeente Simpelveld, gedurende vier weken, tot en met dinsdag 25 april 2023 ter inzage in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. 


De concept Woonvisie is ook elektronisch te raadplegen via de website www.simpelveld.nl. Iedereen heeft gedurende die vier weken de gelegenheid desgewenst een schriftelijke reactie in te dienen. Die reactie kan worden gericht aan het College van B&W, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld, of per e-mail:  “mailto:info@simpelveld.nl” info@simpelveld.nl.

Verder proces
De uiteindelijke vaststelling door de gemeenteraad van de Regionale Woonvisie Parkstad, onderdeel gemeente Simpelveld is voorzien vóór het zomerreces.

Foto en Tekst: Gemeente Simpelveld