Rijksbijdrage van 1,25 miljoen euro voor de bouw van 244 nieuwe woningen in Parkstad (Beekdaelen, Brunssum en Kerkrade).

Stadsregio Parkstad Limburg ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een financiële bijdrage van 1,25 miljoen euro om betaalbare en geschikte woningen voor starters én mensen met een laag- of middeninkomen te bouwen. Het gaat om de toekenning van een subsidieaanvraag die afgelopen maart is ingediend, waardoor 244 nieuwe woningen in een drietal nieuwbouwprojecten in Beekdaelen, Brunssum en Kerkrade kunnen worden gebouwd.

Woningbouwimpuls voor het eerst ook voor een gezamenlijke aanvraag van meerdere gemeenten

Suzanne Lipsch, programmamanager Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg:

‘De toekenning van deze Rijksubsidie bewijst dat nationale regelingen ook benut kunnen worden voor lastige woonopgaven buiten de Randstad, als je het samen maar slim organiseert.’

Tim Weijers, wethouder wonen van de gemeente Kerkrade én voorzitter van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg:

‘Deze Rijksbijdrage is een erkenning voor de lokale woonopgaven in gemeenten als Beekdaelen, Brunssum en Kerkrade in de regio Parkstad. We werken in regionaal verband slagvaardig samen aan de verbetering van de woningmarkt. De Haagse erkenning helpt in het dichten van de kloof tot Den Haag’.

Het is de eerste keer dat het ministerie een bijdrage uit de Woningbouwimpuls toekent aan een regionaal samenwerkingsconstruct. Met de toekenning aan Parkstad laat de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zien het ook belangrijk te vinden dat er zowel in het stedelijk (Brunssum, Kerkrade) als het landelijk(Schimmert) gebied gebouwd wordt.

De financiële bijdrage komt uit de in 2019 door het kabinet ingestelde nationale regeling ‘Woningbouwimpuls’ waaruit de afgelopen jaren in vier tranches al €1 miljard aan subsidies aan gemeenten zijn toegekend. De aanvragende gemeente moest in de vorige tranches een project met minstens 500 nieuwe woningen indienen.

Inmiddels is de regeling Woningbouwimpuls ook ingericht voor gebundelde aanvragen van gemeenten met kleinere nieuwbouwprojecten, die samen voldoen aan het criterium om minimaal 200 nieuwe woningen te bouwen. De Stadsregio Parkstad Limburg daarom drie nieuwbouwprojecten in de aanvraag gebundeld.

Deze aanvraag is toegekend:

580.000 euro voor Schimmert Centrum (113 woningen) in gemeente Beekdaelen
420.000 euro voor Victoriapark (82 woningen) in gemeente Brunssum
250.000 euro voor D’r Pool (49 woningen) in gemeente Kerkrade

Tim Weijers, wethouder wonen van de gemeente Kerkrade:

‘Kwaliteit en het verbeteren van de leefbaarheid is de leidraad voor alle nieuwe woningbouwplannen die de komende jaren in Kerkrade worden ontwikkeld. De herinrichting en nieuwbouw van appartementen en woningen in het gebied van d’r Pool vormen een goed voorbeeld van onze aanpak, waarmee we al op korte termijn van start kunnen.’

Jaimy van Dijk, wethouder wonen van de gemeente Brunssum:

‘De ontwikkeling van het Victoriapark staat symbool voor alle functies en waarden uit het centrumplan in Brunssum. Het gaat over de transformatie van een gebied dat momenteel weinig ruimtelijke, economische en maatschappelijk kwaliteit kent naar een gebied dat deze functies uitermate goed invult. Met daarin een prominente rol voor nieuwe woningen’..

Henk Reijnders, wethouder wonen van de gemeente Beekdaelen:

Ik ben zeer verheugd dat nu in het plan Schimmert, door deze woningbouwimpuls, voor inwoners betaalbare woningen gebouwd kunnen worden..

Hoewel méér bouwprojecten in de regio een Rijksbijdrage kunnen gebruiken, pasten deze drie woningbouwprojecten het beste bij de voorwaarden van de Regeling, zoals dat de bouw van woningen binnen 3jaar moet starten en criteria om te kunnen onderbouwen dat een extra Rijksbijdrage aan de gemeentelijke investering noodzakelijk is voor nieuwe woningbouw.

In 2019 heeft het kabinet de Regeling ‘Woningbouwimpuls’ met €1 miljard beschikbaar gesteld om de bouw van woningen voor starters en mensen met een middeninkomen te versnellen. In februari 2021 heeft de gemeente Heerlen reeds een bijdrage van 4,5 miljoen euro ontvangen uit de tweede tranche van de Woningbouwimpuls, om in het stadscentrum 693 nieuwe woningen te bouwen. Vorig jaar is in het nationale regeerakkoord opgenomen dat de Regeling ook in de nieuwe coalitieperiode wordt doorgezet en is een bedrag van €1 miljard extra vrijgemaakt. Voor de vijfde tranche was een bedrag van €250 miljoen beschikbaar. Naar verwachting is het mogelijk om eind dit jaar ook aanvragen in te dienen voor een zesde tranche.

Tekst en foto’s

Achtergrondinformatie via het ministerie van BZK: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/06/20/vijfde-tranche-woningbouwimpuls-19.635-woningen-erbij