Voordelig saldo 2015 groter dan geraamd

Jaarstukken gemeente Simpelveld aangeboden aan Raad.

Gemeente Simpelveld sluit het financieel jaar 2015 af met een voordelig saldo van € 668.000. De raming ging nog uit van een overschot van € 266.000.

Burgemeester De Boer:  “Het college kijkt tevreden terug op 2015. Ondanks de vele financiële onzekerheden rondom de decentralisaties, zijn we er in geslaagd om dat proces zorgvuldig te laten verlopen. De financiële positie van de gemeente blijft op orde. Voor de nabije toekomst is het van belang om alert te blijven, vooral op ontwikkelingen in het sociaal domein, omdat hier grote geldsommen mee gemoeid zijn.’

Het jaar 2015 was het eerste jaar dat gemeenten in het kader van de decentralisaties verantwoordelijk werden voor een groot aantal nieuwe taken in het sociaal domein: jeugdzorg, Wmo en participatie. Financieel liet de jeugdzorg over 2015 een tekort van

€ 162.000 zien en de Wmo een voordeel € 464.000. Het voordeel bij de Wmo heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan het overschot over 2015. Hiermee volgt Simpelveld de tendens die ook landelijk bij gemeenten is te zien. Het college stelt de gemeenteraad voor om € 203.000 van het overschot te bestemmen voor het sociaal domein. De reserve sociaal domein groeit daarmee naar € 755.000.

Wethouder Thijs Gulpen benadrukt dat gemeente Simpelveld een goed sociaal beleid voert en dat het niet de insteek is om te besparen ten koste van de zorg: “We hebben als taak om mensen te ondersteunen. We monitoren voortdurend de uitvoering van ons sociaal beleid en kunnen dat bijstellen. Mocht in een individueel geval blijken dat er meer zorg nodig is, dan bekijken we dat altijd opnieuw met de grootste zorgvuldigheid.”

De financiële positie van de gemeente blijft solide en stabiel. Burgemeester De Boer: “Met een algemene reserve van ruim € 8,4 miljoen beschikt de gemeente over een robuuste reserve om incidentele tegenvallers te kunnen opvangen.”

De gemeenteraad moet de jaarstukken nog goedkeuren en besluiten over de bestemming van het overschot. De raadsvergadering is op 30 juni aanstaande.

 

Geef een reactie