Nieuwe prestatieafspraken woningbouw Kerkrade.

 

De gemeente, woningcorporaties HEEMwonen, Wonen Limburg en Wonen Zuid en hun huurdersorganisaties hebben op vrijdag 9 december de prestatieafspraken 2017 ondertekend. Met het tekenen van de nieuwe afspraken gaan de partijen een overeenkomst aan met betrekking tot goed en betaalbaar wonen in de huursector in Kerkrade.

De prestatieafspraken woningbouw zijn nodig vanwege de nieuwe Woningwet die in 2015 in werking is getreden. Deze wet bepaalt dat woningcorporaties jaarlijks bij de gemeente moeten aangeven welke bijdrage zij leveren aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties maken hier vervolgens prestatieafspraken over.

De prestatieafspraken zijn onderverdeeld in een aantal thema’s. Aan de hand van de thema’s is onder andere afgesproken dat woningen energiezuiniger worden, moeten woningen bij renovaties en nieuwbouw zo veel mogelijk levensloopgeschikt worden gemaakt en zijn er afspraken gemaakt om bijzondere doelgroepen te huisvesten. Daarnaast wordt stevig ingezet op herstructurering van de woningvoorraad (o.a. sloop, nieuwbouw en renovatie). “Dit alles met in het achterhoofd dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn die betaalbaar zijn voor de mensen die het nodig hebben”, licht wethouder Tim Weijers (Volkshuisvesting) toe.

Op de foto:
Boven v.l.n.r.: dhr. Tiggelman (Huurdersraad Kerkrade), dhr. Van Malde (Wonen Zuid), dhr. Dings (huurdersver. Op het Zuiden), dhr. Jagt (Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg), dhr. Hazeu (Wonen Limburg), mevr. Vankan (HEEMwonen).
Onder v.l.n.r.: mevr. Plag-v.d.Lee (huurdersfed. De Koepel), dhr. Sulmann (huurdersver. St. Pietersrade), wethouder Weijers, mevr. Hagen (huurdersver. Land van Rode).

Foto Kerkrade.nl

Geef een reactie