Ontwikkeling sportief project/sportcomplex Pronsebroek Tevredenheid alom over gehouden inloopbijeenkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling sportief project/sportcomplex Pronsebroek Tevredenheid alom over gehouden inloopbijeenkomsten.

 

Sinds begin 2016 is de gemeente, als gevolg van een raadsmotie, in overleg met onder meer RKSV Groene Ster, Schutterij St Sebastiaan, sportverenigingen en scholen die gebruik maken van de gymzaal aan de Bruinkoolweg in wijk Heksenberg/Pronsebroek met als doel om de volgende accommodatieknelpunten aan te pakken.

De huidige gymzaal aan de Bruinkoolweg is erg gedateerd en ligt geïsoleerd (weinig sociale controle), RKSV Groene Ster heeft al jaren een tekort aan kleedlokalen en Kon. Schutterij St. Sebastiaan heeft behoefte aan een eigen opslag en werkruimte op het sportcomplex. De beoogde locatie hiervan is het middenterrein van sportcomplex Pronsebroek gelegen aan de Hei Grindelweg.

 Nieuwe gymzaal/kleedlokalen en werk/opslagruimte

Om de problemen aan te pakken heeft de gemeente het voornemen om op het complex een nieuwe gymzaal met kleedlokalen en berging te bouwen. De gymzaal krijgt een vloeroppervlakte van ca.300 m2, een docenten-/scheidsrechterruimte, twee royale kleedlokalen en een ruime berging. RKSV Groene Ster heeft op dit moment bijna 900 leden. Het bestaande aantal kleedlokalen is daarvoor niet voldoende. Hun huidige jeugdhome naast speeltuin ’t Heksepretje (met daarin enkele kleedlokalen) wordt bovendien gesloopt om meer parkeerplaatsen te kunnen aanleggen. Om het tekort aan kleedruimte te compenseren, komen in de nieuwbouw acht kleedlokalen, een ruimte voor de scheidsrechter en een bergruimte. Het derde onderdeel van het plan is het maken van een werk- en opslagruimte voor schutterij St. Sebastiaan. Bovendien wordt het pleintje met de schietboom aangepast. Dit volgens de wens van de schutterij.

Bewuste keuze

De plaats van de gymzaal op het sportcomplex is bewust gekozen. Op deze manier ontstaat zoveel mogelijk samenwerking tussen verschillende gebruikers en wordt de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt. De gymzaal is vooral bedoeld voor gymlessen van de basisscholen Gerardus Majella Heksenberg en Frans Postma Beersdal en voor sportactiviteiten als gymnastiek, judo, karate etc.

Gymzalen zijn over het algemeen wijkvoorzieningen. Sporthallen daarentegen zijn stads(deel)voorzieningen. De activiteiten die daar worden gehouden zijn grootschaliger en hebben een grotere aantrekkingskracht. Er komen dan ook meer mensen op af. Overigens zal het beheer over de te bouwen nieuwe gymzaal voorbehouden zijn aan de gemeente Heerlen, zo vernamen we. Zij is immers ook de eigenaar. Hiermede andere insinuaties teniet te doen.

Parkeren en planning

Het toevoegen van de gymzaal kan gevolgen hebben voor de parkeerdruk in de directe omgeving. Volgens het vastgestelde parkeerbeleid moeten 23 parkeerplaatsen worden aangelegd voor deze nieuwbouw. Door de sloop van het jeugdhome van RKSV Groene Ster ontstaat ruimte om er 28 aan te leggen. Dat maakt de totale parkeercapaciteit op het sportcomplex alleen maar groter.

In dit lopende voorjaar 2017 zal afronden van de globale planvorming en besluitvorming van college en raad plaats vinden en medio 2017 zal gestart worden van de nadere uitwerking tot definitief plan. Als het definitieve plan klaar is, worden overigens de direct omwonenden opnieuw geïnformeerd.

Gehouden inloopbijeenkomsten

Op 16 maart jl. hebben er twee inloopbijeenkomsten plaatsgevonden met betrekking tot de voorgenomen plannen op sportcomplex Pronsebroek. Voor deze bijeenkomsten zijn de direct omwonenden van het sportcomplex uitgenodigd. In totaal hebben circa 35 mensen deelgenomen.  Ook aanwezig waren een uit drie personen bestaande vertegenwoordiging van Stichting Wijkraad Heksenberg-Pronsebroek.

In het bijzonder ten aanzien van het verbeteren van de verkeerssituatie hadden de aanwezige omwonenden diverse ideeën en opmerkingen. Hieronder ook de wens van de omwonenden dat speeltuin ’t Heksepretje op de huidige locatie moet blijven. Wethouder Sport, t.w. Martin de Beer, blikt tevreden terug. “Gedurende de twee constructieve bijeenkomsten hadden we volop de ruimte om één op één gesprekken te voeren met de direct omwonenden. De aangedragen ideeën zijn genoteerd en er zal worden afgewogen welke maatregelen haalbaar zijn en daadwerkelijk kunnen bijdragen tot een verbeteren van de verkeersituatie, c.q. parkeerfaciliteiten”.

Foto Callie Steijaert

Geef een reactie