Provinciale Staten adviseren herbenoeming Gouverneur Bovens

Provinciale Staten van Limburg zullen minister Plasterk aanbevelen om de heer drs. Th.J.F.M. Bovens te herbenoemen voor een volgende ambtsperiode van 6 jaar, ingaande 1 oktober 2017. Provinciale Staten nemen hiermee het advies over van de Vertrouwenscommissie herbenoeming Commissaris van de Koning (CdK) van Limburg.

Vertrouwenscommissie (VC)

De VC is op 10 februari 2017 ingesteld en is belast met de voorbereiding van een aanbeveling van Provinciale Staten aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
De commissie bestaat uit de volgende Statenleden: Frische (voorzitter), Werrij-Wetzels, Hermans, Schaminée, Van den Akker, Vaessen, Kuntzelaers, Brugman-Rustenburg, Van der Linden, Plusquin, Van Rey en Franssen. Gedeputeerde Beurskens is adviseur van de commissie. Namens de Griffie (secretaris/adviseur) maken mw. Braam (griffier) en mw. Mijnes (plv. griffier) deel uit van de commissie.
Het besluit om de heer Bovens aan te bevelen voor herbenoeming werd genomen tijdens een besloten vergadering van Provinciale Staten op basis van het vertrouwelijke verslag en het advies van de VC.
Met dit besluit van Provinciale Staten zijn de werkzaamheden van de commissie afgerond.

De aanbeveling voor herbenoeming wordt door Provinciale Staten verstuurd naar de minister van BZK. Hij bespreekt de herbenoeming in de ministerraad die vervolgens besluit om de heer Bovens bij de Kroon voor te dragen voor herbenoeming. Uiteindelijk wordt de herbenoeming met een koninklijk besluit bekrachtigd door Koning Willem-Alexander.

Benoeming 2011

Het Limburgs Parlement droeg de heer Bovens op 10 juni 2011 voor als kandidaat voor de fun

Foto Afdeling Communicatie Provincie Limburg

Geef een reactie