Brunssum-Jaarresultaat positief, financieel meerjarenperspectief onder druk

De gemeente Brunssum sluit 2016 af met een positief resultaat van bijna € 2,4 miljoen, zo blijkt uit de Jaarrekening. Toch staat de financiële exploitatie van Brunssum de komende jaren onder druk. In de Perspectiefnota 2018 is een tekort voorzien van

€ 2,2 miljoen voor volgend jaar willen we alle plannen realiseren. Om tot een sluitende begroting voor 2018 te komen, dienen er in de komende maanden keuzes gemaakt te worden.

Brunssum sluit, in het verlengde van de afgelopen jaren, 2016 af met een positief resultaat, van bijna € 2,4 miljoen (in 2015 € 4,4 miljoen).

Incidentele afwijkingen

De analyse van de Jaarrekening 2016 laat zien dat het positieve resultaat, net als voorgaande jaren, wordt veroorzaakt door vooral incidentele afwijkingen. Met name in de uitvoering van de Wmo werd incidenteel minder uitgegeven dan begroot. Daarentegen werd aan de jeugdhulp bijna een half miljoen euro méér uitgegeven dan begroot.

Bij de Jaarrekening 2016 is op 18 mei 2017 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Hiermee is Brunssum één van de eerste gemeenten die een goedkeurende accountantsverklaring bij de Jaarrekening 2016 heeft ontvangen.

Perspectief voor 2018 en later

De gemeente Brunssum heeft op dit moment een gezonde financiële positie. Dat blijkt ook uit de omvang van de reserves.

Uit de Perspectiefnota 2018-2021 blijkt echter dat de gemeentelijke exploitatie in de komende jaren onder druk komt te staan. Dit is onder andere het gevolg van een aantal externe ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft. Zo zijn de middelen die de gemeente van het rijk krijgt voor de uitvoering van het sociaal domein ontoereikend. Dat manifesteert zich vooral in tekorten bij de WOZL en bij ISD BOL.

Daarnaast is onlangs het meerjarig investeringsplan met betrekking tot openbare ruimte vastgesteld, hetgeen fors hogere uitgaven tot gevolg heeft.

Door deze en andere ontwikkelingen voorziet de gemeente Brunssum zonder maatregelen een tekort van € 2,2 miljoen voor 2018, oplopend tot € 2,3 miljoen in 2021.

 Keuzes

De Perspectiefnota sluit de huidige raadsperiode (2014-2018) af. De voor deze periode geformuleerde ambities, vastgelegd in het Coalitieakkoord 2014-2018, zijn voor het overgrote deel tot succesvolle uitvoering gebracht. Er is volop geïnvesteerd in een goed voorzieningenniveau (scholen, zorg, winkelcentrum), in een goed vestigingsklimaat voor bedrijven (economie en toerisme), in een moderne infrastructuur (Buitenring), in zorg en ondersteuning voor kwetsbaren (Wmo, jeugdhulp, minimabeleid), in kwaliteit van wonen (Masterplan Treebeek, Masterplan Centrum), in veiligheid en leefbaarheid, en in duurzaamheid (Palet).

 

Wethouder Frank Joosten: “We hebben in de afgelopen vier jaar de basis gelegd voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig Brunssum. Maar er blijven grote uitdagingen op ons afkomen. Die vragen, linksom of rechtsom, om investeringen, om durf en kapitaal, om oplossingen. Ook in 2018, ook daarna. Daar werken we nu aan en die keuzes zullen in november 2017 in een sluitende begroting voor 2018 zichtbaar moeten worden”.

De gemeenteraad van Brunssum bespreekt de Jaarrekening 2016 en Perspectiefnota 2018-2021 in de vergadering van 11 juli 2017.

Foto Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie