Ontruimingen sluiting Lindelaufer Gewande 56-60

Ontruimingen sluiting

Vandaag vindt de ontruiming plaats van de standplaatsen Lindelaufer Gewande 56-60en wordt het naastgelegen bedrijfsperceel Lindelaufer Gewande 54 gesloten. De ontruiming van de standplaatsen vindt plaats door de deurwaarder op last van de gemeente. Ooklaat de gemeente het bedrijfsperceel sluiten opbasis van de Opiumwet c.q. het Damocles-beleid.

Waarom deze ontruiming? 

Sinds 2000 ontstonden regelmatig huurachterstanden. Begin 2016 was de huurachterstand voor beide huurders opgelopen tot 50 maanden.De gemeente heeft haar vorderingen aan het adres van de betreffende bewonersin 2016 voorgelegd aan de rechter om een zorgvuldige rechtsgang te waarborgen. Naast het niet-betalen van huurpenningen is door de gemeente ook aangegeven dat geen sprake was van goed huurderschap. Onder andere illegale bebouwing,  gevaarzetting, diefstal van stroom en gas én diverse strafrechtelijke aangelegenheden lagen hieraan aan de basis.

Op 21 juni 2017 heeft de kantonrechter de huurovereenkomsten voor de woonwagens en de standplaatsen per die datum ontbonden.De ex-huurders hebben op donderdag 20 juli op eigen beweging de chalets van de standplaatsen verwijderd. Ook de bijgebouwen (tattooshop, garages en bergingen) zijn door hen ontruimd. In zoverre voldoen zij aan het ontruimingsvonnis.

Vandaag zullen wij in het bijzijn van onze gerechtsdeurwaarder controleren of de standplaatsen volledig zijn ontruimd. Eventuele resterende inboedel wordt afgevoerd en opgeslagen of vernietigd. De gas-, water-, en elektriciteitsaansluitingen worden afgesloten en de bijgebouwen op destandplaats worden gesloopt. Om illegaal gebruik Pagina 2 van 2

te voorkomen, zullen op de standplaatsen betonblokken worden geplaatst, die blijven staan totdat bekend is welke bestemming het perceel krijgt.

Sluiting bedrijfsperceel

Het bedrijfsperceel naast de standplaatsen maakt geen onderdeel uit van het gehuurde maar is eigendom van één van de broers. Bij een controle door politie en belastingdienst in maart 2017 is op de locatie een handelshoeveelheid softdrugs aangetroffen samen met attributen die gebruikt kunnen worden voor de hennepteelt. Dit is voor de burgemeester aanleiding geweest om het bedrijfsperceel op basis van het Damoclesbeleid voor een half jaar te sluiten.

Tegen dit sluitingsbevel heeft de eigenaar bezwaar gemaakt en hangende de behandeling van dit bezwaar heeft de eigenaar een voorlopige voorziening gevraagd bij de rechtbank. De rechter heeft het verzoek van betrokkene op 14 juli 2017 afgewezen, waardoor de sluiting van het bedrijfsperceel geëffectueerd wordt.

Concreet betekent dit dat vandaag de toegangen tot het bedrijfsperceel en de bedrijfsloodsen zullen worden afgesloten en verzegeld. Een verkort sluitingsbevel wordt aangebracht bij de hoofdentree. Het betreden van een gesloten object is strafbaar gesteld in de APV. Na ommekomst van de periodevan 6 maanden wordt de sluiting opgeheven en staat het perceel in principe weer ter beschikking van de eigenaar.

Handhavingsprocedure

Op 20 juli zijn de chalets van de standplaatsen door Baijens verplaatst naar het bedrijfsperceel. De ex-huurders zijn erin de afgelopen weken meermaals via hun advocaat op gewezen dat het op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan om de chalets op het bedrijfsperceel te plaatsen/stallen, en het ook niet is toegestaan om daar te wonen. Vandaag zal ter plaatse een controle worden uitgevoerd vanuit bouw-en woningtoezicht en de brandweer. Op basis van de bevindingen bij die controle zal vervolgens een passend handhavingstraject worden opgestart.

Bron  tekst /Foto  Gemeente Voerendaal

Geef een reactie