Laatste begroting van gemeente Onderbanken gepresenteerd

 

De begroting 2018 sluit met een klein overschot van iets meer dan €8.000

De begroting 2018 is de 37ste en tevens laatste begroting die gemeenteraad van Onderbanken ter vaststelling wordt aangeboden. Een mooie gelegenheid om terug te kijken.

Gedurende de afgelopen decennia hebben de opeenvolgende gemeentebesturen de gemeentelijke middelen altijd ingezet voor het welzijn voor de inwoners; een aantrekkelijke woonomgeving en een aantrekkelijk buitengebied, fysieke en sociale veiligheid, goede dienstverlening en een sterk lokaal bestuur werden daarbij centraal gesteld. Dat op al deze beleidsterreinen mooie dingen bereikt zijn, is niet alleen een verdienste van de gemeente maar vooral ook van de inwoners zelf, het lokale bedrijfsleven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en instellingen en van mede-overheden.
Maar natuurlijk kijken we in de begroting vooral vooruit, eerst naar 2018 maar ook naar 2019 en verder, wanneer Onderbanken is opgegaan in de nieuwe fusiegemeente Beekdaelen.

Meerjarige investeringsagenda

Ter versterking van de structuur van de nieuwe gemeente werkt de gemeenteraad samen met de raden van fusiepartners Nuth en Schinnen, aan een meerjarige investeringsagenda (MIA). Deze investeringsagenda zal in gedeelten worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van de zogeheten eerste tranche, stelt ook de provincie Limburg een investeringsbedrag van minimaal vijf miljoen euro ter beschikking. Voor Onderbanken gaat het om de projecten Het verwoeste kasteel Etzenrade, de Beekdaelenroute en de Feldbissbreuk. Naar verwachting worden deze projecten nog voor de fusie gerealiseerd.

In de tweede tranche staan de volgende projecten op de planning: reconversie kern Schinveld, upgrading omgeving zweefvliegveld en aanleg zonnepanelenpark. Daarnaast trekt het gemeentebestuur geld uit om beleidsdoelstellingen uit het coalitieakkoord te verwezenlijken: speelplaats en entree BMV Merkelbeek, onderwijsvoorziening Bingelrade/Jabeek en bluswatervoorziening.

Na 2019 volgen nog investeringen in de derde tranche om onder andere projecten op te pakken die voortvloeien uit de wensen die inwoners kenbaar maken tijdens de dorpsbijeenkomsten van 2017.

Lichte stijging woonlasten

De gemiddelde aanslag onroerend zaakbelasting blijft gelijk terwijl de gemiddelde afvalstoffenheffing licht daalt. De rioolheffing daarentegen stijgt met de in het rioleringsplan opgenomen groeipercentage waardoor de totale lasten licht stijgen. De woonlasten voor een gemiddeld huishouden stijgen in 2018 met 0,9% ten opzichte van 2017.

 

 

Geef een reactie