Prestatieafspraken 2018 tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen

 

De woningcorporaties Woonpunt, Maasvallei en Servatius, hun huurdersverenigingen Woonbelang, Woonvallei en Servaassleutel en de gemeente Maastricht hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2018. Deze afspraken zijn in lijn met de themagerichte aanpak die de partijen afgelopen jaren hebben ingezet. Maastricht is trots op deze samenwerking, die in de komende jaren wordt voortgezet.

 

Thuis in Maastricht

De gemeente en de woningcorporaties in Maastricht maken al een aantal jaren afspraken over de uitvoering van het woonbeleid: de prestatieafspraken. Sinds 2016 zijn ook de huurdersbelangenverenigingen betrokken bij het maken van deze prestatieafspraken. Het onderliggende doel van de prestatieafspraken is dat alle bewoners van Maastricht zich thuis voelen in hun wijk en stad.

 De betaalbaarheid van het wonen is door achterblijvende inkomensontwikkeling en noodzakelijke huurstijging de afgelopen jaren onder druk komen te staan, de veranderingen in het sociale domein zorgen voor nieuwe doelgroepen in het woonbeleid en er is de huisvestingsopgave van vergunninghouders. De gemeente, corporaties en huurdersverenigingen hebben inhoudelijke antwoorden geformuleerd voor de uitdagingen op woongebied in 2018 en verder. Voor 2018 zijn er afspraken gemaakt voor zes thema’s:  betaalbaarheid, wonen en zorg, woonruimteverdeling, veiligheid en leefbaarheid, duurzaamheid en vastgoed.

 Betaalbaarheid: verhouding doelgroep en woningen minimaal 100%

Voor ieder huishouden dat recht heeft op huurtoeslag of huurtoeslag ontvangt, is er minstens één betaalbare woning beschikbaar (verhouding 100%). De komende jaren daalt het aantal sociale huurwoningen door verkoop, sloop of huurverhoging. Hierdoor is de verwachting dat, wanneer er geen actie wordt ondernomen, de verhouding rond 2021 op 99% ligt. Om dit te voorkomen gaan de corporaties inzetten op één of meerdere acties: verkoop en sloop vertragen, huurverhoging temperen, tijdelijke woningen realiseren en/of nieuwbouw versnellen

 Wonen en zorg: verbeteren huisvesting bijzondere doelgroepen

Binnen het thema Wonen en Zorg spelen de huisvesting van ouderen en bijzondere doelgroepen (zoals GGZ en maatschappelijke uitstroom) een belangrijke rol. In 2018 worden het woningaanpassingsbeleid en verhuisbeleid in de Wmo verbeterd en komt er specifieke aandacht voor woningen voor mensen met een zware lichamelijke beperking. Bij de huisvesting van bijzondere doelgroepen is afgesproken dat centrale toewijzing wordt gerealiseerd door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Housing Accomodations en de corporaties. Ook komen er nieuwe financiële regelingen voor bijzondere doelgroepen en bewoners die te maken krijgen met een woonblokkade.

 Woonruimteverdeling: huurcontractvormen verduidelijken

Jaarlijks stellen de corporaties een woningbegroting op waarin wordt gekeken naar de verdeling tussen regulier en urgent aanbod. Ook is afgesproken met de corporaties dat de verschillende huurcontractvormen (zoals tijdelijke huurcontracten) worden geïnventariseerd en gekoppeld aan diverse huisvestingsdoelgroepen. Dit draagt bij aan uniformiteit en duidelijkheid van de diverse huurcontracten.

 Veiligheid en Leefbaarheid: vroegsignalering

In 2018 zetten we verder in op het verhogen van de veiligheid en het opzetten van een vroegsignaleringssysteem voor woon- en drugsoverlast. Ook wordt het Meerjarenprogramma Veiligheid geüpdatet met input van de corporaties.

 Duurzaamheid: 2028 gemiddeld label B

Servatius, Woonpunt en Maasvallei willen in 2028 hun woningvoorraad op gemiddeld energielabel B brengen. De exacte datum waarop dit wordt bereikt verschilt per corporatie. Voor Maasvallei is deze datum 2021, Servatius 2026 en Woonpunt 2028. Daarnaast wordt in 2018 ingezet op de visievorming om te komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

 Vastgoed: wijkvisies en uitvoering duurzaamheid en betaalbaarheid

Binnen het thema Vastgoed vindt de uitvoering plaats van de doelen die de thema’s betaalbaarheid (verhouding doelgroep /  woningen minimaal 100%) en duurzaamheid (2028 gemiddeld label B) nastreven.  Daarnaast maken de corporaties wijkvisies waarin zij op stadsdeel of wijkniveau de vraag naar en het aanbod van woningen afstemmen.

 

 

Geef een reactie