Hoofdmenu

Heerlen intensiveert hulp aan inwoners met betalingsachterstanden en schulden

Heerlen sluit aan bij het Landelijk Convenant voor Vroegsignalering. Door hierbij aan te sluiten is het mogelijk in een vroeg stadium signalen te ontvangen van landelijke organisaties, zogenaamde ‘vaste lastenpartners’, zoals zorgverzekeraars, drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en woningverhuurders bij betalingsachterstanden en schulden. Hierdoor wordt het mogelijk om vroeger en actiever hulp aan te bieden aan inwoners die achterstanden hebben in de betaling van huur én andere vaste lasten.

Heerlen ondersteunt al een aantal jaren inwoners met oplopende schulden via de aanpak van vroegsignalering door samenwerking met onder andere woningcorporaties. Met de aansluiting bij het landelijk convenant is er nu een wettelijke grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens met als doel schuldhulpverlening aan te bieden om te voorkomen dat betalingsachterstanden hoog oplopen en voor (nog) meer problemen zorgen.

Vroegsignalering van schulden. De gemeente Heerlen wil mensen die in financiële problemen dreigen te raken graag snel informeren over waar zij terecht kunnen voor hulp. Dat doen we al een aantal jaren via de aanpak Vroegsignalering van schulden. Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering ook in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening als taak opgenomen. Deze wetswijziging maakt intensivering van onze aanpak vroegsignalering mogelijk. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) is er ook van overtuigd dat vroegsignalering een trendbreuk op kan leveren in het bereiken van mensen met betalingsproblemen.

Landelijk Convenant Vroegsignalering. De Nederlandse Vereniging van Volkskrediet heeft samen met de VNG en koepelorganisaties van de vaste lasten partners een Landelijk Convenant voor Vroegsignalering opgesteld en ondertekend. De NVVK probeert zo te zorgen dat ketenpartners en schuldeisers samenwerken, om te komen tot oplossingen waar mensen met financiële problemen óók bij gebaat zijn. In het convenant zijn hierover afspraken opgenomen. Deze afspraken dragen ook bij aan een betere samenwerking tussen leveranciers en gemeenten. Steeds meer gemeenten en publieke en private organisaties zijn aangesloten. Het college van de gemeente Heerlen heeft besloten ook aan te sluiten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering.

Hulp bij beginnende schuldproblemen. Het Convenant Vroegsignalering bevat afspraken over gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zogenaamde ‘vaste lastenpartners’, zoals zorgverzekeraars, drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en woningverhuurders. Bij betalingsachterstanden voor vaste lasten, krijgt de gemeente een seintje van de betrokken partner. Zo kan de gemeente nog eerder en gerichter hulp aanbieden bij beginnende schuldproblemen. De informatie die de gemeente ontvangt van de signaalpartners in het kader van vroegsignalering is vertrouwelijk en de aangeboden hulp is vrijwillig.

Neem voor meer informatie of hulp contact op met het team schuldhulpverlening van de gemeente Heerlen, tel 045-5604566, of via www.heerlen.nl/hulp-bij-schulden.html

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno