Hoofdmenu

Gemeente Voerendaal, financieel gezond, koersvast en ambitieus

Op 10 november aanstaande buigt de raad van de gemeente Voerendaal zich over de begroting voor het jaar 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025. Ondanks de forse uitdagingen en discussies met het Rijk, waar meerdere gemeenten en ook Voerendaal voor staan, is het gelukt om de begroting duurzaam sluitend te houden. Het college stelt daarnaast een aantal zaken aan de raad voor op basis van financiële ruimte en het beleid dat is vastgesteld op basis van het raadsakkoord “Investeren in een sociaal en duurzaam Voerendaal”.

 

Investeren in Voerendaal. In het oog springt naast het afschaffen van de hondenbelasting ook het hanteren van de nullijn voor de belasting van OZB op niet woningen. Hiermee wil het college de Voerendaalse ondernemers tegemoet komen na de moeilijke periode die achter ons ligt. Een ander opvallend punt is het forse investeringsprogramma waar het college ruimte voor heeft gevonden in de afgelopen periode. Bijna 30 miljoen euro wordt uitgetrokken voor een breed scala aan investeringen; naast de 13,5 miljoen euro voor de OCK (Open Club Klimmen) is 13,4 miljoen uitgetrokken voor het verbeteren van bereikbaarheid, infrastructuur en klimaatmaatregelen en 2,5 miljoen voor de schoolomgevingen in Ubachsberg en Ransdaal.

In samenwerking met IBA Parkstad worden in 2022 twee transferia opgeleverd (het natuurtransferium Kunradersteengroeve en het transferium in Mingersborg). Een ander belangrijk project in het kader van de verkeersveiligheid is de realisatie van de fietsverbinding Heuvelland-Parkstad in 2022. Naast een Covid-19-herstelplan wordt ook inzet gepleegd op het gebied van wonen, jeugdzorg en het tegengaan ondermijning. De implementatie van de Omgevingswet en de Wet Open Overheid zijn beiden gepland voor medio 2022.

Topfit naar 2022. “Voerendaal is financieel topfit en daar ben ik natuurlijk trots op! Het is fijn om onze raad een duurzaam sluitende begroting te kunnen voorleggen.” aldus Wethouder Braun (DV). Een blik op de cijfers laat de versteviging van de reservepositie zien ten opzichte van de start van dit college. Dat naast alle genoemde en geplande investeringen. De onzekerheid rondom het gemeentefonds maakt dat we ons geld behoedzaam (moeten) blijven inzetten. Met ruim 22 miljoen aan reserves en voorzieningen waarvan 5,0 miljoen in de Algemene Reserve en 1,3 miljoen in de reserve sociaal domein laat Voerendaal zien dat het tegen een stootje kan en dat niemand buiten de boot valt.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno