Parkstadgemeenten stellen burger centraal in nieuwe nota ‘Samen Thuis’

Vanaf 2023 is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor het bieden van Beschermd Wonen aan haar burgers. Tot nu toe waren er in Nederland 43 aangewezen centrumgemeenten verantwoordelijk hiervoor, waaronder gemeente Heerlen. De Parkstadgemeenten zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan met als resultaat de notitie Samen Thuis 2023-2026 die deze week door alle colleges van Parkstad wordt vastgesteld. Samenwerken is daarbij de rode draad. Dat geldt zowel voor de gemeenten onderling als voor de zorgaan-bieders. De burger die beschermd wonen nodig heeft, staat hierbij centraal.

Elke gemeente krijgt geld voor Beschermd Wonen van het Rijk. De gemeenten en het ministerie van VWS hebben afgesproken dat gemeenten regionaal samenwerken om deze taak goed uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschap. Gemeenten werken vanuit een gezamenlijke visie met afspraken gericht op zorgcontinuïteit, regionale inkoop en plaatsing en beperking van de administratieve lasten. De nieuwe notitie is een uitwerking van de Visie opvang en Beschermd Wonen Parkstad 2018-2026, die in 2018 is vastgesteld door de gemeenteraden.

Gemeenten gaan werken met één gezamenlijk toegangsteam voor Beschermd Wonen waarin alle Parkstadgemeenten participeren. Wanneer een burger geen Beschermd Wonen meer nodig heeft, zorgt het Toegangsteam voor een soepele overgang naar andere vormen van zorg. Ook beleidsmatig en financieel gaan de gemeenten nauw samenwerken. Dat geldt ook voor het inkopen van de benodigde zorg, het kwaliteitskader en het toezicht op de zorg.

Van de aanbieders wordt gevraagd om een meerjarige samenwerking aan te gaan, en samen een breed scala aan woon- en begeleidingsvormen te bieden. Alle burgers krijgen passende zorg geleverd, niemand mag tussen wal en schip vallen. De betrokken partijen werken aan de doorontwikkeling van Beschermd Wonen voor inwoners met een licht verstandelijke beperking, in combinatie met psychiatrische problematiek en voor jongvolwassenen die uit een intramurale jeugdzorg setting komen en Beschermd Wonen nodig hebben. Alle inspanningen zijn gericht op de ontwikkeling van zelfredzaamheid, zodat cliënten op den duur de stap richting zelfstandigheid kunnen zetten. Insteek is om de bekostiging van Beschermd Wonen te doen op basis van een lumpsum. Daardoor blijven de administratieve lasten beperkt. Er zal voldoende ruimte geboden worden om te investeren in innovatie.

De komende maanden zal intensief overleg plaatsvinden met de aanbieders van Beschermd wonen om het een en ander nader uit te werken. De Parkstadgemeenten zullen hun onderlinge afspraken verder uitwerken en vastleggen. De Adviesraden en cliëntenraden worden gedurende het proces betrokken bij de ontwikkelingen.

Maatschappelijke opvang, de opvang van dak- en thuislozen, blijft de komende jaren een taak voor de centrumgemeente. In Parkstad is dat de gemeente Heerlen.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

 

 

Geef een reactie