Be­dreig­de plan­ten­soor­ten ge­koes­terd dank­zij Ope­ra­tie pe­per­boom­pje

Operatie peperboompje is een reddingsplan voor ruim 100 bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg. Inmiddels is het project ruim een jaar onderweg en zijn de eerste resultaten van de inspanningen zichtbaar.

Alhoewel de naam van het project anders doet vermoeden, gaat het in ‘Operatie peperboompje’ niet alleen om deze soort. In het Zuid-Limburgse Heuvelland zijn namelijk nog veel meer karakteristieke en inmiddels vaak zeldzame plantensoorten te vinden. Ze hebben het moeilijk door onder andere verzuring, verdroging en vermesting, maar ook door de enorme versnippering. Daardoor zijn ze veelal alleen nog in zeer kleine, geïsoleerde populaties te vinden. Deze soorten staan op de Rode Lijst, wat betekent dat ze in hun voortbestaan bedreigd worden. Met gericht en zorgvuldig natuurherstel via versterkingen en soms herintroductie, is het mogelijk om deze soorten te behouden en daarmee ook de biodiversiteit in Zuid-Limburg.

Herstelprojecten. Operatie peperboompje bestaat uit twee onderdelen. Voor een aantal plantensoorten is het duidelijk waarom ze steeds minder voorkomen. Vaak zijn de populaties te klein en genetisch verarmd voor duurzaam voortbestaan. Hier plaatst het projectteam exemplaren bij of zaait men ze op plekken waar het milieu op orde is. Een ander doel is het behoud en de borging van genetisch materiaal van zo’n 100 zeldzame planten, zodat ze later kunnen worden teruggezet in nieuwe herstelprojecten. Dit gebeurt door het verzamelen van zaden die men opslaat in de Nationale Zadencollectie ‘Het Levend Archief’.

Duurzaam bestaan. Bij elke soort wordt zorgvuldig afgewogen of deze duurzaam gered kan worden. Knikkend nagelkruid is de eerste soort die geherintroduceerd is: deze plant kwam tot de jaren tachtig voor in Zuid-Limburg, maar is daarna verdwenen. Nu, veertig jaar later, groeit de soort door Operatie peperboompje weer op twee verschillende plekken. De zaden van de soort worden in een zadenbank bewaard voor de toekomst. Op deze manier worden de komende jaren nog 25 planten versterkt of geherintroduceerd in het Heuvelland.

Operatie peperboompje wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds, die samen ruim 525.000 euro bijdragen.

 

Geef een reactie