Stichting Open Monumentendag Heerlen (SOMH) verdiend een medeplek in de Denktank Toekomstvisie Centrum Heerlen. Een mooie toekomst is niet mogelijk zonder het verleden te kennen en erkennen.

Het centrum van Heerlen. Het blijft een uitdaging om de stad goed op de kaart te zetten en om meer leven in de binnenstad te creëren. Nieuwe plannen en ideeën zijn goed, aanwezig en ook al regelmatig uitgevoerd. Maar het moet wel met een uitvoerbaar en doordacht plan zijn. Mede met een verbinding naar cultureel erfgoed. Met de huidige plannen van de gemeente om het onderwijs naar de stad terug te brengen komen er veel studenten naar de binnenstad. Waardoor er meer leven wordt verwacht in de stad.  Een goed idee vindt Monumenten zorg Heerlen. Maar ze zijn de postzegel afspraken beu. Er moet actie ondernomen worden na het duidelijk stellen en behouden van een goede visie. Die we samen maken. Graag zetten zij zich hiervoor in en besloten daarom zich te laten horen middels een brief die zij een aantal dagen geleden verzonden hebben. Er is nog geen reactie.

Stichting Open Monumentendag heeft deze brief gestuurd naar de gemeente in Heerlen.

Gemeente Heerlen

College van B&W

Postbus 1

6400 AA Heerlen

 

Heerlen, 5 juli 2023

Onderwerp: Bidbook Denktank Toekomstvisie Centrum Heerlen

Geachte College,

Enige tijd geleden lazen wij in de media berichten over plannen die in voorbereiding zouden zijn om onderwijsinstanties in het centrum van onze stad te huisvesten.

Omdat onze stichting begaan is met het “vergroten van de belangstelling voor architectuur en de impact van architectuur op onze stad en samenleving” en met het “beschrijven van het cultureel erfgoed in onze stad en waar mogelijk ook het beschermen van dit cultureel erfgoed” hebben wij een bidbook gemaakt.

Dit Bidbook Denktank Toekomstvisie Centrum Heerlen heeft tot doel om alle belangen mee te nemen in het proces van een verhuizing van onderwijsinstellingen naar het centrum.

Onze stichting vindt het een goed idee als de onderwijsinstellingen weer in het centrum van Heerlen gevestigd worden. Dat zorgt voor meer diversificatie, waardoor ons centrum sterker wordt. De studenten zullen natuurlijk ook voor een veel meer levendigheid zorgen. De komst van onderwijs naar het centrum biedt dus voordelen, het is een kans die Heerlen moet aangrijpen.

Niet door zogenaamd postzegelplannetjes te maken. Wel kunnen wij ons centrum vele malen sterker worden door een lange termijnvisie op te stellen, met alle betrokkenen als aangevers en de gemeente als regiehouder. Wij denken dan aan een Denktank Toekomstvisie Centrum Heerlen.”

Het is dus van belang dat er snel een visie komt op de toekomst van onze stad. Laten we beginnen met een visie op Heerlen Centrum. De afgelopen tijd is het centrum er niet sterker op geworden. Daar zijn vele oorzaken voor, maar hapsnap beleid is misschien wel de grootste misser. Er wordt wel geïnvesteerd in het centrum, maar zonder stip op de horizon. Als we doorgaan zoals we de laatste decennia hebben gehandeld weten we zeker dat het niet goed zal komen.

De Stichting Open Monumentendag Heerlen (SOMH) vindt dat zij een plek in de Denktank Toekomstvisie Centrum Heerlen verdient omdat de een visie op de toekomst niet mogelijk is zonder het verleden te kennen. SOMH maakt zicht sterk voor het cultureel erfgoed en kan vanuit haar doelstelling een belangrijke bron van kennis en inspiratie zijn. Laat bestaande kennis en kunde niet verloren gaan.

Ons doel is het betrekken van burgers uit Heerlen en omgeving bij de geschiedenis van de bijzondere gebouwen in Heerlen. Wij willen de belangstelling voor architectuur vergroten. Daarnaast willen wij  de impact van cultureel erfgoed op de identiteit van de stad Heerlen onder de aandacht te brengen. Onze stichting is al wat jaartjes actief en inmiddels hebben wij een indrukwekkende hoeveelheid kennis over het Heerlens Cultureel Erfgoed vastgelegd in een reeks boeken. Al die informatie is gratis te vinden op onze website openmonumentendagheerlen.nl.

U treft ons bidbook aan als bijlage.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Chris Tiekstra

Voorzitter


Bidbook Denktank Toekomstvisie Centrum Heerlen

“Samen zorgen voor de broodnodige visie op onze stad”

Aanleiding

– In de media wordt gesproken over een voorgenomen verhuizing van

Hoge School Zuyd naar het centrum van Heerlen.

– Er lijkt wel al een voorkeur voor een locatie te zijn.

– Deze voorkeurslocatie lijkt niet gebaseerd te zijn op een grondige afweging van de diverse belangen (onderwijs, ruimtelijke kwaliteit centrum, algemeen belang) of visie.

Insteek SOMH

– Cultureel erfgoed als identiteit van Heerlen verdient meer aandacht.

– Heerlen verdient een levendiger centrum.

– Ons centrum kan vele malen sterker worden door een lange termijnvisie op te stellen, met alle betrokkenen als aangevers en de gemeente als regiehouder.

– Laat bestaande kennis en kunde niet verloren gaan.

– Voor de vestiging van de Hoge School Zuyd zouden diverse alternatieven gezocht en onderzocht dienen te worden.

Oplossingsrichting

Zorg op korte termijn voor een Denktank Toekomstvisie Centrum Heerlen.

Betrek zoveel mogelijk partijen hierbij, gebruik alle bestaande kennis en kunde die beschikbaar is. Houdt vervolgens de regie bij de gemeente Heerlen.

Voorstel stappenplan

1. Wat is er nodig, wat zijn de voorwaarden?

– Wat heeft Hoge School Zuyd nodig, wat is hun programma van eisen?

– Welke voorzieningen zijn noodzakelijk voor de bereikbaarheid (auto’s/fietsen)?

– Hoe kan het OV als een sterk punt van het centrum worden benut?

– Wat zijn de voorwaarden van de gemeente Heerlen?

– Wat zijn de belangen van de stad (ondernemers, gebruikers, bezoekers)?

Pas als voorwaarden helder zijn kan naar locaties worden gezocht.

2. Randvoorwaarden

– Alles wat centrum levendiger maakt is goed

– Hergebruik boven nieuwbouw.

– Aandacht voor vergroening en klimaatbestendigheid.

– Rekening houden met duurzaamheid.

3. Wat is al ingevuld in het centrum?

– OU gaat naar beoogde hotellocatie in het Maankwartier.

– Het voormalig Clara- / Coriovallumcollege wordt omgebouwd tot woningen.

4. Mogelijke beschikbare locaties

De gemeente denkt aan het blok Promenade / Honigmannstraat / Geleenstraat / Saroleastraat. Onduidelijk is of het over nieuwbouw of hergebruik gaat, al lijkt nieuwbouw voor de hand te liggen. De bereikbaarheid zal hier echter een groot probleem zijn en ook vanuit cultuur historisch oogpunt is op deze locatie veel te verliezen.

Als vergelijkbare oplossing, met minder cultuur historie en meer leegstand is de omgeving van de Willemstraat, centrumzijde.

Idealer lijkt de kantorenboulevard van Vak C. Hier staat veel leeg, terwijl er ook ruimte is voor nieuwbouw (als uitbreiding). Bovendien ligt hier al een ondergrondse parkeergarage die een minimale bezetting kent.

SOMH pretendeert niet de wijsheid in pacht te hebben. Bovenstaande notitie is niet meer dan de start naar een veel uitgebreider en gedegener plan van aanpak.

Daar zijn veel meer mensen en instanties voor nodig, daarvoor is veel meer kennis en kunde nodig. Vandaar onze oproep om snel te komen tot een Denktank.

Foto’s: Lidia Carreno Photography