Hoofdmenu

Resultaten burgeronderzoek Parkstad Monitor 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het najaar van 2015 heeft Kerkrade samen met de overige zeven gemeenten binnen de Stadsregio Parkstad Limburg een burgeronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de respons van twee uitgevoerde enquêtes onder 5.350 willekeurig gekozen personen in Kerkrade.

In twee rapporten worden de resultaten van het Burgeronderzoek 2015 gepresenteerd, te weten ‘Rapportage Burgeronderzoek: Stads- en Buurmonitor Kerkrade 2015’ en ‘Stadsonderzoek gemeentebestuur en dienstverlening in Parkstad Limburg 2015′.

Buurtmonitor De stads- en buurtmonitor behandelt thema’s die op buurtniveau een wezenlijke rol spelen. Daarbij staan de beleving en verwachting van de burger over thema’s die in hun directe woonomgeving en buurt een belangrijke rol spelen centraal.

De aandacht gaat uit naar de leefbaarheid in de buurt en waardering van hun woning. Verder worden de mate van veiligheid en het handhaven van de openbare orde besproken. De tevredenheid van de burgers over het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen dan wel over de verkeerssituatie en -voorzieningen komt ook aan de orde. Daarnaast worden onderwerpen die niet direct verbonden zijn met hun woonomgeving behandeld, namelijk maatschappelijke participatie en het sociaal netwerk.

Dit rapport beschrijft de resultaten van 18 buurten in gemeente Kerkrade uit 2015. Tevens worden de resultaten van Kerkrade en Parkstad Limburg vergeleken met de voorgaande onderzoekjaren in de periode 2001 tot en met 2015. Hierdoor kunnen de ontwikkelingen in de tijd gevolgd worden.

Gemeente en dienstverlening Het rapport over gemeentebestuur en dienstverlening behandelt onder meer de waardering van de respondent voor de gemeente en haar dienstverlening. Ook wordt de mening over het gemeentebestuur en lokale politiek gepeild.

De uitkomsten van de enquête zijn door de beperkte omvang van de steekproef alleen op gemeentelijk niveau beschikbaar. In dit rapport worden de resultaten van Kerkrade vergeleken met de overige 7 gemeenten en het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.

De nota ‘Analyse burgeronderzoek Kerkrade 2015′ vergelijkt de resultaten van beide enquêtes voor alle thema’s uit de 2 rapporten met gegevens uit diverse registraties. Vervolgens wordt aangegeven in hoeverre de resultaten sporen met de uitgangspunten voor het beleid van de gemeente en worden er conclusies aan verbonden.

De nota en de 2 rapporten zijn via de links hieronder te raadplegen. De rapporten liggen ook ter inzage bij het informatiecentrum op de begane grond van het Stadskantoor en bij de vestigingen van de Bibliotheek Kerkrade liggen deze rapporten ter inzage.

Stads- en Buurtmonitor Kerkrade 2015

Gemeentebestuur en dienstverlening 2015

Analyse burgeronderzoek Kerkrade 2015

Foto Lucho Carreno