Hoofdmenu

Limburg breidt uit als oase voor bijen

 

Met steun van de Provincie Limburg kan Plattelandscoöperatie door haar gezamenlijke bijenaanpak fors meer bijenoases realiseren om de bijensterfte tegen te gaan. Als het goed is kan de bij vanaf 2019 in ieder geval op maar liefst vijftig locaties in Limburg optimaal gedijen. Dit met een provinciale bijdrage van maximaal 80.000 euro.

Het gaat niet goed met de bijenstand in Nederland. Limburg spant daarbij helaas de kroon waar de hoogste bijensterfte van alle provincies aan de orde is. Bijen en andere bestuivende insecten zijn onmisbaar voor de voedselketen. Het is dus van levensbelang om populaties van plant- en diersoorten in een gunstige staat van instandhouding te willen houden.

Plattelandscoöperatie is in 2016 gestart met het realiseren van de eerste bijenoases in Limburg. Een bijenoase voorziet in een geschikt habitat voor de bij en andere insecten (vergroten biodiversiteit), waarbij een bijenweide letterlijk een brug slaat naar de samenleving. De locatie omvat  een gevarieerde kruidenrijke/struweel vegetatie (= foerageergelegenheid voor bijen, maar ook vlinders) en bevindt zich zo mogelijk in de nabijheid van publieke ruimte (= betrekken samenleving). In de bijenweide komt een groot bord als aandachtstrekker, een insectenhotel voor o.a. wilde bijen en een imkerkast voor de honingbij. De Provincie heeft hierbij als voorwaarde gesteld dat gebruik wordt gemaakt van zaaigoed van inheemse planten.

Inmiddels zijn er samen met dorpsraden, Vereniging voor Kleine Kernen Limburg, scholen en andere organisaties tien bijenoases ingericht. Met het vervolg van dit initiatief wordt dit aantal met veertig nieuwe locaties uitgebreid naar in totaal vijftig bijenoases.

“De zorg voor de biologische diversiteit heeft de Provincie in haar beleid verankerd. Vooral omdat met nationaal natuurbeleid slechts 65 procent van de biologische diversiteitsdoelen kan worden gerealiseerd. Dat betekent dat de inzet van nieuwe gebieden en partijen gewenst is voor de resterende opgave. Hiervoor zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de inwoner van Limburg,” aldus gedeputeerde Hubert Mackus.

Dit initiatief van Plattelandscoöperatie is daar een goed voorbeeld van. Naast bovengenoemde samenwerkingsverbanden zullen ook andere partijen meedoen zoals groenorganisaties en agrariërs. Met dit initiatief wordt gehoor gegeven aan de motie van Carla Brugman. De motie riep het college van Gedeputeerde Staten op om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de leefomgeving van bestuivende insecten te bevorderen.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno