Hoofdmenu

Evenwichtig vooruit – 1e begrotingswijziging 2022

Het college presenteert in onstuimige tijden een sluitende begroting aan de gemeenteraad. Er is nog steeds sprake van een pandemie en de effecten van de watersnoodramp zullen nog lang doorwerken. Ook is er nog altijd gebrek aan perspectief voor wat betreft de terugweg naar ‘normaal’. Maar wat vast staat is dat we vóóruit willen, samen met inwoners en vóór onze inwoners. En er zijn op basis van de wensen in het coalitieprogramma 2020-2022 “Samen met de inwoners voor een stabiel bestuur” al stappen gezet.

Tegelijkertijd zijn er nieuwe ontwikkelingen waarmee we aan de slag moeten. Onder andere omdat die ons vanuit het Rijk worden opgelegd, zonder dat de gemeente geld krijgt voor de uitvoering daarvan. Desondanks presenteert het college een meerjarenbegroting aan de raad die sluit én financieel op orde is.

We zetten de koers door. We volgen de weg die we bij de 1e begrotingswijziging 2021 zijn ingeslagen. Dat wil zeggen dat we ons blijven richten op de mens in een duurzame omgeving met kwaliteit van leven voor inwoners, bezoekers en ondernemers. We blijven de leefbaarheid van onze kernen stimuleren, onder andere door te investeren in verduurzaming en modernisering van onze accommodaties. Samen werken we aan het toekomstbestendig inrichten van Gulpen-Wittem en stimuleren inwoners en bezoekers in het maken van duurzame keuzes, onder andere via het project Samen Groen.

Het aantal taken van een gemeente groeit. Daar kan de gemeente niets aan veranderen, dat besluit het Rijk. Maar daardoor wordt wel de financiële druk op de begroting groter. Omdat we in Gulpen-Wittem vanuit ‘Zero Based’ perspectief begroten, gaan we elke opgave met een heldere en reëel blik tegemoet. En kunnen we grote opgaven zoals de Omgevingswet en de Energietransitie het hoofd bieden als er ook voldoende middelen voor beschikbaar worden gesteld. Daarbij worden er steeds meer eisen gesteld aan het gebruik van goede en veilige systemen waarmee we informatie verwerken.

Waar zetten we op in?

  • Inwoners en bezoekers van Gulpen-Wittem moeten zich veilig en efficiënt kunnen verplaatsen in onze dorpen en buitengebieden. We zetten met het Mobiliteitsplan in op het verbeteren van de toeristische infrastructuur. Ook investeren we in het terugdringen van de nadelige effecten van veel verkeer, onder andere via het project Verantwoord op weg.
  • Wonen in Gulpen-Wittem moet voor iedereen mogelijk en prettig zijn, ongeacht leeftijd. Daarom werken we ook in 2022 aan het realiseren van extra woonruimte en aan het creëren van mogelijkheden voor met name starters en senioren.
  • Kunst en cultuur is volop aanwezig in Gulpen-Wittem. We gaan meer ondersteuning bieden aan projecten op dat gebied. We willen het aanbod versterken en beter zichtbaar op de kaart zetten.
  • Gulpen-Wittem is rijk aan cultureel erfgoed. En daarin schuilt onze identiteit. Die moeten behouden en doorgeven aan de volgende generaties. Bovendien trekken we daarmee een belangrijke doelgroep aan: mensen die hier komen genieten en meer willen weten over Gulpen-Wittem. Daarom investeren we in het op orde houden van ons erfgoed en in het ‘beleefbaar maken’ van onze omgeving. Het verleden is immers óók onze toekomst.
  • Water(veiligheid) krijgt een prominente plek op de agenda. We gaan met betrokken partners in gesprek om afspraken te maken voor een Deltaplan Waterveilig Limburg. Inclusief voldoende financiering.
  • Alle inwoners in Gulpen-Wittem moeten kunnen meedoen met de samenleving. Onze sociale voorzieningen die daar een bijdrage aan leveren houden we in stand. We ontvangen hiervoor steeds minder geld vanuit het Rijk, tekorten vullen we zelf aan.

 Evenwichtig vooruit. Dat lukt als we slimme en reële keuzes maken. Het college schetst in de 1e Begrotingswijziging 2022 de mogelijkheden hiervoor aan de gemeenteraad. Onder andere wordt voorgesteld om de afvalstoffenheffing met 5,5% te verhogen. En om dezelfde lijn te volgen als andere gemeenten voor wat betreft de toeristenbelasting, waarin ook een lichte stijging zit. Opnieuw heeft Gulpen-Wittem meer gasten dan voorheen mogen ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Men heeft de veelzijdigheid van het mooie Zuid-Limburg ontdekt, de omgeving is daardoor steeds geliefder.

De begroting wordt op 10 november 2021 in de gemeenteraad besproken. U kunt de begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2022 inzien via www.gulpen-wittem.nl/nieuws.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 « (Vorig nieuwsbericht)
(Volgend nieuwsbericht) »