Limburg presenteert actieprogramma Asbest en Energie!

 

Bron Provincie limburg
Foto Lucho Carreno

Met het nieuwe Actieprogramma ‘Met Energie naar Limburg zonder Asbest’ zet Limburg volop in op het verwijderen van asbesthoudende daken, verduurzaming en opwekking van groene energie. Rijksbeleid schrijft voor dat in 2024 alle aan de buitenlucht blootgestelde asbestdaken verboden zijn. Limburg neemt deze deadline serieus en gaat aan de slag. Asbestsanering staat niet op zich: in Limburg komt er waar mogelijk energie voor in de plaats. De provincie kiest over de volle breedte voor een versnellingsaanpak.

Asbest
De provincie gaat aan de slag met een viertal showcases waaruit blijkt dat dit model technisch en financieel haalbaar is. Een showcase is een voorbeeldproject waaruit blijkt dat de gekozen aanpak werkt. Zo streven we ernaar om een complete wijk in Parkstad (ongeveer honderd woningen) in één keer aan te pakken; en er is een agro-showcase in Noord-Limburg, samen met de Rabobank en met de gemeenten Horst en Venray. De derde showcase is toegespitst op bedrijven en gaat om bewustwording. Daarvoor worden circa 300 dakscans ingezet. Tenslotte is er de monumenten-showcase in Kloosterdorp Steyl, waar inmiddels een asbestinventarisatie is opgestart.

Een belangrijk aandachtspunt is het ‘sluiten van de asbestketen’. Gedeputeerde Daan Prevoo: “We kunnen niet zomaar asbest onder de grond blijven stoppen. Er zijn op dit moment echter nog geen verwerkingsmethoden voor asbest op industriële schaal beschikbaar. In Limburg wordt, samen met experts uit binnen- en buitenland, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om asbest te hergebruiken als duurzaam, ongevaarlijk product. Ik heb goede hoop dat dit onderzoek toe oplossingen gaat leiden.”

De unieke Limburgse asbestaanpak staat centraal tijdens de Nationale Asbestconferentie 2016, op 8 november in Venlo, waar onder andere staatssecretaris Dijksma en voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen, zullen spreken.
Energiebesparing
Als het gaat om het besparen van energie en het opwekken ervan zetten we in Limburg primair in op wind, zon en aard- en restwarmte, maar sluiten we alternatieven zeker niet uit.
Samen met het Huis voor de Sport wordt onderzocht hoe we – al dan niet in coöperatieverband – verenigingsvastgoed kunnen verduurzamen, waarbij de leden uiteindelijk van de voordelen kunnen profiteren. Ook gaan we in gesprek met bedrijven uit de energie-intensieve industrie, om kansen voor extra energiebesparing te verkennen en mogelijk op termijn te komen tot een Limburgs Energieakkoord met deze bedrijven.
Opwekken van duurzame energie

Wind
Prevoo: “Uitgangspunt bij windenergie is dat de omgeving maximaal mee moet kunnen profiteren.
Limburg is inmiddels aardig op weg om te voldoen aan de windenergie-opgave, maar we zijn er nog niet. Van de negentien gemeenten waar windenergie mogelijk is, zijn er twaalf aan de slag. Dat vind ik nog niet genoeg, helemaal omdat lokale initiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten.” In voorkeursgebieden waar gemeentelijke medewerking hapert, overweegt Limburg om provinciale inpassingsplannen (PIP) in te zetten als de taakstelling in gevaar komt.

Zon
Vanuit de provinciale duurzaamheidsleningen en het project Zonnig Limburg zijn in de afgelopen drie jaar maar liefst 8000 woningen van zonnepanelen voorzien. We willen deze positieve ontwikkeling doortrekken en stellen een tenderregeling met aantrekkelijke financiering open voor grootschalige zonprojecten. Ook wordt onderzocht hoe bij de nieuwbouw van loodsen en hallen eigenaren verplicht kunnen worden om het dak geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen.

Aard- en restwarmte
Eind 2016 beschikt Limburg over een warmteplan, waarin een overzicht staat van vraag en aanbod van aard- en restwarmte. Er zijn al flink wat veelbelovende projecten in Limburg, zoals het Groene Net (Sittard-Geleen), Mijnwater (Parkstad) en geothermie in Green Port Venlo. De provincie zet volop in op het binnenhalen van een Rijkspilot op het vlak van ultradiepe geothermie. Daarmee kunnen, kilometers diep, warmtebronnen van wel 200 graden bereikt en benut worden.
Hoe doen we dat?
Daan Prevoo: “Het moge duidelijk zijn, we zijn zeer ambitieus. Er is maar één doel, wat mij betreft. Limburg duurzaam. Niet 16%, zoals beschreven in het Nationaal Energie Akkoord, maar helemaal. Honderd procent duurzaam.” Dat kan de provincie echter niet alleen. We werken nauw samen met onder andere gemeenten en met partners in Limburg en buiten onze provinciegrenzen. Ten behoeve van kennisuitwisseling organiseren we bijvoorbeeld een Euregionale conferentie over grensoverschrijdenden energienetwerken, in het kader van Europe Calling (25 jaar Verdrag van Maastricht).

In Limburg zijn verschillende financiële instrumenten beschikbaar ter ondersteuning. Zo is er voor bedrijven het Limburgs Energiefonds (LEF) voor investeringen in circulaire economie en asbestsanering. Particulieren kunnen gebruik maken van de vernieuwde duurzaamheidsleningen. Die regeling heet nu ‘Duurzaam Thuis’, omdat Limburgers er, naast middelen voor verduurzaming, ook geld kunnen lenen voor het toekomstbestendig maken van hun woning, zodat ze er langer kunnen blijven wonen. Ook is er de subsidieregeling voor duurzame organisaties (sport, cultuur, scholen, maatschappelijke organisaties).

Het volledige actieprogramma kunt u hier downloaden. (pdf, 698 KB)

Geef een reactie