”Kumulus moet een gezond en toekomst bestendig kunstcentrum worden”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Maastricht gaat maatregelen nemen om van Kumulus een gezond en toekomstbestendig kunstencentrum te maken. Dat betekent dat het cursusaanbod en het personeelsbestand wordt aangepast aan de veranderende vraag van de inwoners van de stad.

Voor wat betreft de toekomstige rol van het Natuurhistorisch Museum en Centre Céramique zijn de kansen en bedreigingen eveneens het afgelopen jaar in kaart gebracht. Deze worden de komende tijd met gemeenteraad en stakeholders verder uitgewerkt om te komen tot een gezonde toekomst voor de drie gefuseerde culturele instellingen.

Maatregelen zijn nodig, maar zonder afbreuk te doen aan de waarde van de instellingen. Dus de boeken in Centre Céramique gaan niet weg, er worden geen historische collecties afgestoten, de gebouwen gaan niet dicht en Maastricht blijft speuren naar een oplossing voor de collectie Limburgensen.

De drie instellingen blijven belangrijke culturele ankers in de stad.

Nieuwe stappen zijn noodzakelijk omdat de burger daarom vraagt. Het gemeentelijk cursusaanbod boet in aan populariteit. Het cursistenaantal bij Kumulus is de afgelopen vijf jaar met veertig procent gedaald. Ook de fysieke uitleningen van boeken nemen af en musea zoeken naar een andere, meer interactieve en moderne, invulling Dat is geen typisch Maastrichts fenomeen, maar wel iets dat Maastricht nu wil aanpakken.

Nieuwe tijden vragen een nieuwe aanpak waarbij de gemeente een modern en doeltreffend antwoord wil formuleren op de vragen van de samenleving op het gebied van cultuurparticipatie, cultureel erfgoed en cultuureducatie, inclusief muziekonderwijs. Het afgelopen jaar heeft de gemeente zowel intern als extern informatie opgehaald over kansen, bedreigingen en potentie van de bestaande cultuurinstellingen. Uit deze analyse blijkt dat voor de korte termijn vooral ingrijpen bij Kumulus noodzaak is, voor de langere termijn gaat de gemeente de discussie aan met de stad en de gemeenteraad.

Maatregelen Kumulus

Kumulus wil een breed aanbod bieden voor alle leeftijden. Er komt een nieuw aanvullend aanbod waarbij jaarcursussen worden aangevuld met korte cursussen en workshops. De manier van lesgeven wordt beter afgestemd op de vraag van de cursist en er komen meer gedifferentieerde lesmethoden. De informatievoorziening en service naar de klant wordt verbeterd.

Kumulus gaat werken met een kleine vaste groep van kerndocenten. Deze kerndocenten geven les in cursussen met een groot bereik, maar zijn ook inzetbaar op kortere projecten.

Voor het overige cursusaanbod wil Kumulus samenwerken met partners, freelancers inschakelen, professionals in de stad en doorverwijzen naar privédocenten. Dus een vraag van een klant wordt hoe dan ook gehonoreerd; of door eigen cursusaanbod van Kumulus of door bemiddeling/ doorverwijzing naar een privédocent. Zo kan er veel sneller worden geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen en behoeftes.

Momenteel loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe invulling van de huidige locatie van de muziekschool aan Sint Maartenspoort. Dat betekent dat er ook gekeken wordt naar een andere plek voor de muziekschool. De meest voor de hand liggende oplossingen nl. Timmerfabriek en Centre Céramique worden de komende tijd verder onderzocht. De Herbenusstraat blijft de locatie voor beeldende kunst en theater.

Vervolg

Wat de toekomst van Natuurhistorisch Museum en Centre Céramique betreft, wordt in een zorgvuldig proces met alle stakeholders en de gemeenteraad gekeken naar wat het beste is voor de toekomst van die beide cultuurinstellingen. De inhoud – cultuurparticipatie, cultureel erfgoed en cultuureducatie – blijft rechtovereind. Hoe Maastricht daar in de toekomst invulling aan geeft, is onderdeel van debat met alle mogelijke betrokkenen. Dit debat wordt de komende maanden opgestart.

Onderdeel van die toekomst is ook een andere rol in de stad. Meer participerend en faciliterend: de luiken gaan open. Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum willen een (nog) prominentere rol in het cultuurnetwerk van Maastricht.

Door zelf te organiseren, maar ook door de samenwerking op te zoeken. Debatcentrum, tentoonstellingen, samenwerkingen met producenten en andere participanten. De integratie tussen de drie instellingen moet hieraan bijdragen.

Verbinden, zowel onderling, als met de andere partijen binnen cultureel Maastricht.

Geef een reactie