Voerendaal, Landgraaf en Heerlen kiezen voor realisering nieuwe inkoop jeugdhulp per 2019 .

 

 

 

 

 

 

In de periode januari – maart 2017 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal een gezamenlijke verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om per 2018 zelf (ambulante) jeugdhulp in te kopen. Naast inhoudelijk research is ook een aantal keren met zorgaanbieders gesproken om de haalbaarheid van de ideeën te toetsen. Mede op basis van de aandachtspunten die uit deze marktconsultaties zijn opgehaald, is geconcludeerd dat het gewenst is om meer tijd te nemen om de beoogde plannen te ontwikkelen en te bespreken. Vandaar dat de gemeenten Voerendaal, Landgraaf en Heerlen gekozen hebben om een nieuwe inkoop per 2019 te realiseren. De gemeente Brunssum heeft gekozen om de door haar ingeslagen weg te vervolgen.

 

Veranderingen ten gunste van jeugdhulp .De vier genoemde gemeenten zijn begin dit jaar gestart met de verkenning naar de mogelijkheden om per 2018 zelf (ambulante) jeugdhulp in te kopen. Dit omdat deze gemeenten een aantal veranderingen ten gunste van de jeugdhulp willen doorvoeren, zoals het versterken van de samenwerking met het voorliggend (preventieve) jeugddomein. Ook het vormgeven van zorg en ondersteuning zonder schotten op gezinsniveau, het organiseren van zorg dichter bij onze kinderen en jeugdigen en het streven naar financiële beheersbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten. Verder willen de gemeenten graag dat professionals de ruimte krijgen om datgene te doen wat nodig is, dat er een afname van administratieve lasten wordt gerealiseerd en dat er wordt toegewerkt naar een vorm van partnerschap tussen zorgaanbieders en gemeenten.

Meer tijd voor ontwikkeling plannen.De gemeenten Voerendaal, Landgraaf en Heerlen gaan nu verder met het voorbereiden van een nieuwe inkoop per 2019. Deze gemeenten willen de komende maanden gebruiken om gezamenlijk op inhoud verder door te ontwikkelen. Hierbij is het mede van belang om in samenspraak met aanbieders nader vorm en inhoud te geven aan het beoogde partnerschap. Om dit te kunnen doen, wordt een proactieve houding van zorgaanbieders verwacht die vanuit een brede blik mee kunnen denken in het zodanig vormgeven van onze jeugdhulp dat bovenstaande verbeteringen gerealiseerd worden. Hiervoor worden vanaf mei tot einde van het jaar een aantal marktconsultaties georganiseerd en in kleiner verband ook een aantal overlegtafels, waarvan de uitkomsten worden teruggekoppeld in de marktconsultaties. Zorgaanbieders worden hierover nog verder geïnformeerd.

Verslagen vorige marktconsultaties .Bent u nieuwsgiering wat er in de vorige marktconsultaties aan de orde is geweest, dan kunt u de verslagen opvragen door een mail te sturen aan inkoopambulantejeugdhulp@heerlen.nl .

De documenten worden u vervolgens toegestuurd. Alle andere vragen, inhoudelijke en/of procesmatig van aard, die via dit mailadres worden ontvangen, worden niet beantwoord. Dergelijke vragen kunnen slechts gesteld worden tijdens het formele inkoopproces. Hoe dat precies kan, zal t.z.t. kenbaar worden gemaakt.

 

Geef een reactie