Veranderingen afvalinzameling per 1 januari 2018 in Gulpen-Wittem

Per 1 januari 2018 vinden er veranderingen plaats op het gebied van afvalinzameling in Gulpen-Wittem. De gemeenteraad heeft daarover in mei 2017 een besluit genomen. Met dit besluit wil de gemeenteraad de inwoners stimuleren om het afval (beter) te scheiden zodat het aantal kilo’s restafval daalt: een landelijke trend waarbij ook de gemeente Gulpen-Wittem zich nu gaat aansluiten. De uitvoering van ons afvalbeleid ligt in handen van de Rd4. Momenteel worden door Rd4 voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat elke inwoner in Gulpen-Wittem klaar is voor de nieuwe manier van afvalinzameling die per 1 januari 2018 van start gaat.

Wat gaat er veranderen? Inwoners betaalden voorheen een vast tarief voor het aanbieden van hun afval, ongeacht of zij hun container aanboden voor lediging of niet. Zij gaan vanaf 2018 betalen per keer dat zij de restafvalcontainer aanbieden voor lediging. Dat wordt ook wel een ‘gedifferentieerd tarief’ genoemd. Wie goed zijn of haar afval scheidt, plukt daar de vruchten van. Want door afval goed te scheiden, daalt de hoeveelheid restafval dat in de container terecht komt en duurt het langer voordat deze vol raakt. De container hoeft minder vaak te worden aangeboden, waardoor de inwoner kosten bespaart. Dit betekent ook: wie geen afval scheidt, zal in de toekomst duurder uit zijn.

Waarom veranderen? Afval scheiden is goed voor het milieu. Landelijk ligt er een doelstelling om in 2020 nog ‘slechts’ 100 kilogram restafval per persoon te behalen. De gemeente Gulpen-Wittem sluit zich aan bij de landelijke doelstelling en wil ook het aantal kilogram restafval per inwoner terugdringen. Ter vergelijking: momenteel produceert in de gemeente Gulpen-Wittem elke inwoner zo’n 180 kilogram restafval. Het behalen van deze doelstelling kan alleen als inwoners bereid zijn om hun houding en gedrag ten opzichte van hun manier van afvalinzameling te veranderen. Samen kunnen we naar de beoogde doelstelling van 100 kilogram restafval per persoon toewerken. Om inwoners aan de nieuwe doelstelling en het scheiden van afval te laten wennen, is de beoogde gedragsverandering opgedeeld in diverse fases en verdeeld over een langere periode. Zo worden inwoners die nog moeten wennen aan het scheiden van afval, hiertoe in de gelegenheid gebracht. Uit onderzoek blijkt dat, door te werken met een gedifferentieerd tarief voor het ledigen van de afvalcontainer, het aantal kilogram restafval van gemiddeld 180 kilogram per persoon wordt teruggebracht naar 120 kilogram. In de praktijk hoeft een gemiddeld gezin dan nog 8-9 keer hun restafvalcontainer aan te bieden voor lediging.

Voorbereidingen Elk huishouden heeft medio oktober een informatiebrief en een folder met uitleg ontvangen. In de brief vertelt de gemeente over de verandering van het afvalbeleid. In de folder legt Rd4 uit wat er in de uitvoering voor inwoners gaat veranderen. Inwoners worden vanaf dit moment in de gelegenheid gesteld om hun GFT-container om te wisselen naar een ander formaat, in te leveren of om er een extra bij te bestellen. Want als inwoners hun afval meer gaan scheiden, is de kans groot dat zij behoefte hebben aan een andere samenstelling van containers bij hun woning. Hun wens hieromtrent kunnen zij melden bij Rd4. Nadat Rd4 alle wijzigingen retour heeft ontvangen, benutten zij een periode om de GFT-containers te wisselen / bezorgen / verwijderen. Begin volgend jaar moet de gemeente Gulpen-Wittem klaar zijn voor de nieuwe manier van afvalinzameling, en moeten de voorbereidende werkzaamheden van de Rd4 afgerond zijn.

Hoeveel moeten inwoners vanaf 2018 betalen voor hun afval? De kosten voor afvalinzameling per huishouden wordt berekend volgens het volume-frequentiesysteem. Dat wil zeggen: een deel van de afvalinzameling wordt middels een vast bedrag per jaar bekostigd. Het andere deel is variabel. Daar geldt een ledigingstarief voor, per keer dat de container wordt aangeboden. De hoogte van de tarieven wordt door de gemeenteraad vastgesteld in de tarievenverordening. Deze tarievenverordening zal in november 2017 worden behandeld door de gemeenteraad. In het voorstel aan de raad bedraagt dit ledigingstarief € 5,89 en is afgeleid van het tarief dat in de overige Rd4-gemeenten (met een gelijke heffingssystematiek) ook wordt gehanteerd in 2018. In het onderstaande rekenvoorbeeld worden de gevolgen van het scheiden van afval toegelicht.

Opmerking De gemeente Gulpen-Wittem bepaalt zelf de hoogte van het vaste bedrag dat per jaar in rekening wordt gebracht. Ten aanzien van het ledigingstarief, heeft Rd4 de gemeente Gulpen-Wittem geadviseerd om, in het kader van uniformiteit, het ledigingstarief gelijk te houden met de omliggende gemeenten die hetzelfde systeem hanteren. De nieuwe tarieven dienen nog door de gemeenteraad vastgesteld te worden.

Rekenvoorbeeld

* De bovenstaande rekensommen gelden voor meerpersoonshuishoudens en zijn inclusief de 3% verhoging van de verwerkingskosten die reeds door de raad is benoemd. Deze verhoging vindt hoe dan ook doorgang, ongeacht welke wijziging(en) er op het gebied van afvalinzameling plaatsvinden.

Contact

Voor meer informatie kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met Rd4 via info@rd4.nl of 045-5437100, omdat zij alles omtrent de uitvoering van ons afvalbeleid (en bijbehorende wijzigingen) regelen en hiervoor een klantenservice beschikbaar hebben.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie