Hoofdmenu

LICHTE BELASTINGVERLAGING VOOR INWONERS GEMEENTE SIMPELVELD

 

Begroting 2021 wederom solide en stabiel

Gemeente Simpelveld staat er financieel goed voor. Net als voorgaande jaren laten de begroting 2021 en de meerjarenraming oplopende positieve saldi zien, van € 39.958,- in 2021 tot € 239.823 in 2024. Burgemeester Richard de Boer: “Veel gemeenten zijn op dit moment al genoodzaakt om forse bezuinigingen en belastingverhogingen door te voeren. In Simpelveld is dat niet het geval. In tegendeel, behoudens de reguliere indexering van de belastingen, kunnen we de rioolheffing € 13,80 per huishouden verlagen. In Simpelveld is die lastenverlaging het resultaat van een langjarig solide en stabiel financieel beleid. De precariobelasting (onder andere voor terrassen bij Horecaondernemers) wordt, als het aan het college ligt, zelfs afgeschaft. ”

 

Dankzij het sobere financiële beleid is Simpelveld als kleine gemeente in staat grote ambities neer te zetten. Er staat een fors investeringsprogramma uit voor de komende jaren. Zo wordt er in de komende 3 jaar zo’n 4 miljoen geïnvesteerd om de staat van de wegen op een acceptabel niveau te behouden, hetzij met groot onderhoud dan wel het volledig vervangen van de wegconstructie. In het laatste kwartaal van 2020 volgt een nieuw Beheerplan Wegen waarin duidelijk wordt hoe het wegonderhoud wordt aangepakt.
De gemeente heeft dit jaar alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen om in 2021 een start te maken met de herinrichting van de kern Bocholtz. De gemeente is ook al in een vergevorderd stadium met de ontwerpen voor de inrichting van het uitkijkpunt op de Huls en de stationsomgeving van ZLSM. Burgemeester De Boer: “Al die investeringen moeten bijdragen aan een aantrekkelijke, toeristische gemeente. Toerisme en economie zijn met elkaar vervlochten. Meer bezoekers zorgen ook voor meer omzet bij onze ondernemers, wat op de langere termijn bestaanszekerheid en dus de leefbaarheid in de kernen ten goede komt. Aan de ene kant heeft corona dit jaar een flink gat geslagen in de bestedingen van bezoekers en toeristen in onze gemeente. Van de andere kant is er nieuwe interesse ontstaan in het herontdekken van ‘de eigen omgeving’. We hopen dat ‘vakantie in eigen land’ en het aantrekkelijker maken van Simpelveld in de toekomst nieuw economisch perspectief biedt, waar onze ondernemers en inwoners de vruchten van plukken.”

Ondanks dat de gemeente financieel gezond is, benadrukt burgemeester De Boer dat het voor alle gemeenten steeds lastiger wordt om degelijk te begroten en een fatsoenlijk meerjarenperspectief te kunnen schetsen, zonder al te veel verrassingen. “Gemeenten krijgen steeds meer taken toegeschoven door het Rijk, maar daar zit niet altijd voldoende budget bij. Daarnaast worden de financiële bijdragen vanuit het Rijk naar gemeenten meer dan eens per jaar bijgesteld. In de komende periode wordt de herverdeling van het gemeentefonds bekend. De verwachting is dat dit voor kleine gemeenten aanzienlijke nadelige financiële effecten kan hebben. De gemeente Simpelveld verzet zich daar op voorhand tegen, onder andere in K80-verband (80 kleine Nederlandse gemeenten). Verder speelt ook nog eens de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van een Coronapandemie op, waarvan we verwachten dat het ook in onze financiële boekhouding tot tussentijdse aanpassingen zal leiden.”

De begroting wordt op 10 november in de gemeenteraad behandeld.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno