Hoofdmenu

Inloopavond plan en de bestemmingsplanwijziging,Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V, groeve Heerenweg-Oost

Hoewel het kort dag is vraagt de redactie van ParkstadActueel niettemin aandacht voor het volgende gebeuren, waaraan gekoppeld een uitnodiging. Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V, gevestigd Jongmansweg 69 Heerlerheide, belegt komende donderdag 19 juli, in Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg 84, van 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond met betrekking tot het plan en de bestemmingsplanwijziging Heerenweg Oost.

Let op: eenieder uit de directe omgeving is van harte welkom  en kan zich dan laten bijpraten.

Er zal voldoende informatie aanwezig zijn middels kaarten en beamerpresentatie. Ter ondersteuning van ieders interesse en Limburgse gewoonte ontbreekt een lekker kopje koffie/thee met een heerlijk stukje Limburgse vlaai natuurlijk niet. Dus zet komende donderdag 19 juli in de (digitale)-agenda en/of op de kalender. Dan kan bijwoning van deze inloopavond niet vergeten worden. De inloopavond loont immers de moeite.

Plan Heerenweg Oost fase 1 betreft transformatie van het noordelijk deel van de groeve Heerenweg-Oost van bedrijventerrein naar woongebied, terwijl in het zuidelijk deel voorlopig nog zand gewonnen wordt. Plan biedt straks de mogelijkheid om maximaal 25 woningen te realiseren.

Bijzondere kenmerken:

  • In tegenstelling tot de standaard wijze van gebiedsontwikkelingen van woongebieden is het gebied nu al gemoduleerd en deels ingericht. De kavels zijn zichtbaar en de toekomstige koper kan zelf beleven hoe de kavel in de omgeving ligt. De koper hoeft in dit geval niet alleen van af tekening te beslissen.
  • Bij verkoop van de eerste kavels zal het gebied volledig aangelegd wordt en woonrijp gemaakt. De exploitant zal het beheer van het openbaar gebied op zich nemen tot dat maximaal 70% van de woningen op de kavels in deze fase is opgeleverd.
  • Groen op de kavelgrenzen dat gevormd worden door taluds en de voorzone van 10 meter zijn deels door de exploitant al ingericht en in de komende plantseizoenen zal de exploitant verdere aanplant uitvoeren.
  • Kleinste kavel circa 1200 m2, grootste circa 4500 m2. Kavel grootte, op enkele kavels na, is nog flexibel te bepalen.
  • Eerste gasloze gebiedsontwikkeling in Heerlen.

Inzage ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 28 juni 2018, gedurende een termijn van zes weken, het ontwerp van het bestemmingsplan Heerenweg Oost ter inzage ligt.

Het gebied tussen de Heerenweg en de Heideveldweg in Heerlen is in eigendom bij de Zilverzand exploitatie Beaujean BV. Zilverzand exploitatie Beaujean BV is voornemens op het afgewerkte deel van de groeve maximaal 25 grondgebonden (vrijstaande) woningen realiseren. De zandwinning in het resterende deel blijft bestaan. Het plangebied wordt gevormd door de Heerenweg aan de westzijde, de Heideveldweg aan de oostzijde, aan de noordzijde door de groenbestemming aan de achterzijde van de bebouwing aan de Vinkenstraat en de Euregioweg in het zuiden.

 

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de Infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27, op maandag, dinsdag, en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur. Het bestemmingsplan plan is tevens in te zien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.

Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Heerlen, ter attentie van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Postbus 1, 6400 AA te Heerlen, onder vermelding van bestemmingsplan Heerenweg Oost. Voor verdere vragen over het bestemmingsplan, of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (tel.nr. 14045).

Korte aanduiding doelstelling bedrijf

Zoals bekend is Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V. sinds ca.1914 actief in het ontgronden van terreinen met als doel het winnen en exploiteren van zilverzand. Het zilverzand heeft een uitzonderlijke minerale- en chemische zuiverheid en wordt procesmatig opgewaardeerd (veredeld) tot grondstof voor hoogwaardige bedrijven actief in onder andere de silicaatchemie, bouwchemie, chemische-, glas- en keramische industrie.

Er wordt gestreefd naar een zilverzand met een hoog silicium (Si)-gehalte met minimale verontreinigingen ijzer (Fe), aluminium (Al), titaan (Ti), calcium (Ca), magnesium (Mg), enz., zonder toevoegen van milieubelastende chemicaliën. In het laboratorium houdt een team van specialisten zich intensief bezig met het ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten en het optimaliseren van productieprocessen. Door een nauwgezette en intensieve productcontrole wordt een hoge kwaliteitsnorm gehandhaafd.

Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V. (de oudste zilverzand-exploitant in Limburg) investeert voortdurend in moderne productiemiddelen, waardoor haar kwaliteitsproducten volgens de laatste stand der techniek worden vervaardigd. Het beleid van het bedrijf is erop gericht om enerzijds een hoogwaardige kwaliteit zilverzand te produceren en anderzijds dit zilverzand op de juiste wijze te transporteren en af te leveren. Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V. is zich, bij het uitvoeren van haar activiteiten, bewust van de omgeving waarin zij actief is.

Animatietekening: Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V.

 

 

 (Volgend nieuwsbericht) »