De laatste mogelijkheid om een politieke partij voor de gemeenteraadverkiezing te registreren is op 27 december 2017. Aangezien deze dag rondom de feestdagen valt, verzoeken wij u vriendelijk om de registratie te doen vóór 22 december 2017 vóór 12 uur. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Dienstverlening. Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam (‘aanduiding’) bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing laten registreren. Meer informatie vindt u op onze website onder nieuws.

Bij het registratieverzoek moeten partijen voegen:

  • de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
  • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom
  • een verklaring van de partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigden hebben de bevoegdheid de inleveraars van kandidatenlijsten te machtigen de naam van de politieke partij boven de lijst te plaatsen.

Partijen moeten een waarborgsom betalen aan het centraal stembureau van de gemeente. Deze bedraagt
€ 112,50. De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Zie Kiesbesluit art. G 1. Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en op het stembiljet en geen naam.

Doorwerking
Geregistreerde aanduidingen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of provinciale staten hebben in principe ‘doorwerking’ naar gemeenteraadsverkiezingen. Dit heeft tot gevolg dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Overigens kunnen plaatselijke afdelingen van landelijke partijen de plaatsnaam laten toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er echter geen sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Hiervoor gelden de vereisten genoemd in artikel G 3 van de Kieswet. Ook moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Geef een reactie