Gebruik volledige start- & landingsbaan Maastricht Aachen Airport

De gemeente heeft in januari 2017 een zienswijze ingediend over het toenmalige ontwerp-luchthavenbesluit. Met dit Luchthavenbesluit worden de randvoorwaarden voor het gebruik van de luchthaven vastgesteld, waaronder onder andere het gebruik van de startbaan over de volle lengte. Daarnaast is een belangrijke randvoorwaarde dat de geluidscontouren en grenswaarden moeten passen binnen de huidige, reeds vergunde gebruiksruimte. In de zienswijze heeft het gemeentebestuur haar zorgen geuit over de gevolgen op het woon- en leefklimaat van onze inwoners.

Gedoogbesluit.Enige tijd geleden ontstond er discussie over de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van het Luchthavenbesluit. Uit onlangs – in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Water – uitgevoerde herberekeningen is gebleken dat de geluidcontouren en grenswaarden blijven passen binnen de huidige gebruiksruimte (c.q. geluidsruimte) waarover de luchthaven beschikt op grond van de huidige gebruiksvergunning. Dat heeft te maken met het feit dat de voorziene groei in aantallen vluchten met het gewijzigde gebruik aanzienlijk lager wordt in vergelijking met het maximum aantal vluchten waarop de huidige gebruiksvergunning is gebaseerd (25.500 in plaats van 51.000 vluchten). Op deze wijze wordt volgens de Minister de maximale overlast die omwonenden op basis van de huidige vergunning zouden kunnen ervaren niet vergroot. Op grond van de uitkomsten van de nieuwe geluidberekeningen blijft deze conclusie volgens de Minister overeind. Wel moet er een wijzigingsbesluit worden genomen om de gegevens te actualiseren op grond van de nieuwe berekeningen.

Daar de herberekeningen aantonen dat MAA nog steeds aan de normen/randvoorwaarden kan voldoen, heeft de Minister (anticiperend op het nieuwe Luchthavenbesluit) alvast toegestaan dat de landings/startbaan over de volle lengte mag worden gebruikt. Je noemt dit een zogenaamd gedoogbesluit. De gemeente heeft straks de gelegenheid om opnieuw een zienswijze in te dienen over het gewijzigde luchthavenbesluit.

Zienswijzen.De gemeenteraad en uiteraard ook andere belanghebbenden (inwoners, belangengroeperingen etc.) kunnen weer zienswijzen indienen op het gewijzigde luchthavenbesluit. We kunnen ondertussen ervaren wat de nieuwe situatie (gebruik volledige baanlengte) met zich meebrengt. Deze informatie kunnen we straks gebruiken om een nieuwe zienswijze in te dienen.

Aantal vliegbewegingen. Het totaal aantal vliegbewegingen per jaar zal volgens het nieuwe Luchthavenbesluit overigens ongeveer de helft minder zijn, dan het aantal dat in de vergunning van MAA nu al was opgenomen (25.500 in plaats van 51.000 vluchten). Op dit moment wordt het maximaal toegestane aantal vluchten van 51.000 echter bij lange na niet gehaald. De inwoners zijn inmiddels dan ook gewend geraakt aan het aantal vliegbewegingen dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Dit gegeven maakt het verhaal wel wat complexer.

Vinger aan de pols. We houden uiteraard de vinger aan de pols. De Inspectie Leefomgeving en Transport is belast met de controle en handhaving van de regels en normen. De gemeente Meerssen en de vertegenwoordigers van de omwonenden worden hiervan periodiek op de hoogte gesteld via de deelname aan de Commissie Regionaal Overleg MAA (CRO MAA: http://cromaastricht.nl/ ).

De reactie op de zienswijze die onder meer de gemeenteraad in januari heeft ingediend, is deze week opgenomen op de site van het ministerie http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/luchthaven-maastricht-luchthavenbesluit/ontwerpluchthavenbesluit/ . Deze wordt momenteel door de gemeente bestudeerd.

tekst en Foto Afdeling communicatie Gemeente Meerssen

 

Geef een reactie