Mijn PvdA was verantwoordelijkvoor het pardon voor kinderen van gevluchte ouders

 • Mijn PvdA was verantwoordelijk voor het pardon voor kinderen van gevluchte ouders die slachtoffer werden van ellenlange procedures. Zowel voor de tijdelijke als de permanente regeling. Onder het eerste pardon vonden 1500 kinderen en hun ouders een plek in ons land. Over de tweede woedt discussie. Honderd kinderen en ouders mochten blijven, maar meer dan negentig procent van de aanvragen wordt afgewezen. Vaak omdat het bijvoorbeeld geen gevluchte ouders betreft. In alle individuele zaken heb ik gezien dat het vaak terecht is maar soms ook onrechtvaardig. Daar waar de regels te streng worden toegepast willen wij dat kinderen kunnen blijven. Daarom diende ik vandaag onderstaande motie in.
 • Daarmee willen we inzicht in de gronden voor afwijzing voor alle kinderen. En als dan blijkt dat de regels kinderen ten onrechte een plek in ons land onthouden – dan moeten die rechtvaardig worden versoepeld. Helaas stemden o.a. GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie, die mooie woorden spreken over het belang van kinderen, tegen. Waarom? Ik ben bang omdat niet het belang van een goede regeling voor kinderen op de vlucht hen voor ogen staat maar ze zich bezighouden met Haagse spelletjes waarmee ze de PvdA een hak willen zetten. Daarvan waren juist die kinderen vandaag het slachtoffer.
 • Meer weten?Hier lees je hoe het nu precies zit met het tijdelijke en permanente kinderpardon.
 • Mijn motie:MOTIE VAN HET LID KUIKEN
  De Kamer, gehoord de beraadslaging,
 • overwegende dat wij elk kind recht willen doen met een kinderpardon,
 • overwegende dat er twijfel bestaat over de wijze waarop het meewerkcriterium wordt toegepast,
 • overwegende dat het buitenschuldcriterium bepaalt dat gezinnen waarvan het herkomstland niet meewerkt aan terugkeer en zodoende het proces frustreert, deze gezinnen om die reden zouden moeten blijven wanneer zij al het redelijke hebben gedaan voor terugkeer,
 • constaterende dat het vooralsnog onduidelijk is hoeveel gezinnen en kinderen die zijn afgewezen in het kader van de Regeling langdurig verblijvende kinderen, een beroep hebben gedaan op het buitenschuldcriterium,
 • overwegende dat bovenstaande informatie over afwijzingsgronden en het buitenschuldcriterium wenselijk zou zijn om een volledig beeld te krijgen van de uitvoeringspraktijk,
 • verzoekt de regering informatie te verstrekken over de uitvoering, het totaalbeeld van de afwijzingsgronden en toekenning van het buitenschuldcriterium in relatie tot de Regeling langdurig verblijvende kinderen, ten einde de toepassing van het meewerkcriterium -indien blijkt dat door de uitwerking hiervan kinderen ten onrechte verblijf wordt onthouden- te versoepelen
 • verzoekt de regering in tussentijd bovenstaande en rechtvaardige toepassing in ogenschouw te nemen, bij het behandelen van ieder dossier en verzoekt de regering deze informatie zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor het eind van het reces naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag.
 • A K vice fractie voorzitter PVDA
 • Attje Kuiken
 • Vicefractievoorzitter
  Asiel en Migratie

Geef een reactie