Tijdens een informatiebijeenkomst over het project Open Club Klimmen op woensdag 12 april is door het Huis voor de sport Limburg aan de ambassadeursgroep van het project het predicaat ‘Open Club Limburg’ uitgereikt. Namens de ambassadeursgroep werd het predicaat in ontvangst genomen door diverse toekomstige gebruikers van de Open Club.

De voetbalverenigingen uit Klimmen en Ransdaal zijn in 2013 gefuseerd tot VV Hellas. Bij de fusie werd de wens uitgesproken voor één gezamenlijke accommodatie. De loca-tie ‘de Schrub’ in Klimmen bleek de meest geschikte locatie. “Naast de fusie van de voetbalvereniging spelen ook nog andere zaken in Klimmen”, aldus verantwoordelijk wethouder Patrick Leunissen van de gemeente Voerendaal. “De basisschool ‘Ummer Clumme’ is verouderd en ook de gymzaal is aan vervanging toe. Daarnaast is het voor de vele verenigingen in Klimmen steeds moeilijker om leden te binden of vrijwilligers te vinden. Ook raken accommodaties verouderd en veranderen de financiële kaders.”

Het fenomeen ‘Open Club’ is een inmiddels bekende beweging in Nederland die in Lim-burg wordt uitgedragen door het Huis voor de Sport Limburg. De gedachte is dat (sport)verenigingen door samen te werken met elkaar, maar ook met andere maat-schappelijke instellingen van elkaar kunnen leren, meer voor elkaar kunnen betekenen en uiteindelijk succesvoller kunnen zijn. Daarbij worden sportaccommodaties en facili-teiten zoveel als mogelijk met elkaar gedeeld.

De gemeente Voerendaal en het verenigingsleven in Klimmen hebben de handen in-eengeslagen en in 2015 is onder begeleiding door het Huis voor de sport Limburg een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor intensievere samenwer-king. Dit is zeer positief ontvangen, de gemeenteraad was enthousiast en het initiatief voor een ‘Open Club’ was geboren.

Inmiddels liggen er plannen voor de ontwikkeling van de locatie de Schrub in Klimmen waarbij de voetbalvereniging, de tennisvereniging en diverse andere verenigingen ge-zamenlijk gebruik zullen gaan maken van één nieuw te bouwen accommodatie. Het nieuw te bouwen kindcentrum met een school, peuterspeelzaal en buitenschoolse op-vang participeert eveneens in de ‘Open Club’. Het doel is dat er ook sociaal maatschap-pelijke verbindingen gemaakt worden, waarbij bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen ook terecht kunnen bij de ‘Open Club’. Ook onderne-mers zijn bij de initiatieven betrokken en zien kansen om zich aan de Open Club te ver-binden.

Een uniek project in de gemeente Voerendaal dat zorgt voor verbinding, verrijking en vereniging in Klimmen en daarmee met recht het predicaat ‘Open Club Limburg’ ver-dient.

Foto’s®Parkstadactueel/Tom de Cock

Geef een reactie