DOOR! lanceert stimuleringsregeling ‘samenwerking muziekvereniging met onderwijs’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vanaf gisteren kunnen Limburgse muziekverenigingen, die een samenwerking aangaan omtrent muziekonderwijs met een basis- of middelbare school, een aanvraag indienen voor een projectbijdrage vanuit de nieuwe stimuleringsregeling van DOOR! Het doel van deze nieuwe regeling: het stimuleren van duurzame samenwerking tussen muziekverenigingen en  primair- of voortgezet onderwijsscholen die structureel aan de slag willen met ‘meer muziek in de klas!’

 DOOR! is de Limburgse provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. Muziekverenigingen, zoals harmonieën en fanfares, tamboerkorpsen, koren en schutterijen zijn onlosmakelijk verbonden aan de lokale gemeenschappen. Deze verenigingen dragen bij aan het gemeenschapsgevoel en de gemeenschapszin in de samenleving. Door te investeren in een goede samenwerking tussen verenigingen en onderwijs ontstaat ook voor de lange termijn een meer bestendige relatie.

Dit is dan ook de reden waarom vier grote muziekbonden in Limburg (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud-Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) besloten hebben om, in nauw overleg met de Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg, een stimuleringsregeling te ontwikkelen.

Deze regeling heeft als doel om de samenwerking tussen muziekverenigingen en scholen die structureel muziekonderwijs willen implementeren  te ondersteunen. We hebben het dan over scholen die al gebruik maken van de “Vroege Vogel” subsidie van het masterplan DOOR!, scholen die gebruik maken van de “Impuls muziekregeling”  van het Fonds voor Cultuurparticipatie en scholen die voornemens zijn een van beide regelingen te gaan aanvragen. Het betreft hier zowel scholen uit het primair onderwijs als uit het voortgezet onderwijs.


De aanvrager, de muziekvereniging, dient aangesloten te zijn bij de LBM, LBT, OLS of VNK-L. Daarnaast mogen ook leden van de Federatie van Amateur Symfonie en Strijkorkesten afdeling Limburg (FASO-L) van deze regeling gebruik maken. Er zijn meerdere voorwaarden waaraan een project moet voldoen om een aanvraag te kunnen indienen. Zo dient de samenwerking plaats te vinden gedurende het schooljaar 2017-2018. Tot slot bestaan er een drietal criteria waaraan een samenwerkingsproject aan moet voldoen: het project draagt bij aan de muzikale ontwikkeling van kinderen, past binnen de doorgaande lijn muziekonderwijs van de school en er wordt verbinding gemaakt tussen wat er binnen school en buiten school gebeurt.

 

Voor meer info over deze stimuleringsregeling, voorwaarden, criteria en de aanvraagprocedure kijkt u op: www.doormuziek.nl/stimuleringsregeling of www.hklimburg.nl/disciplines/muziek/masterplan-muziekonderwijs-limburg.html.

 

Foto’s Leonie Voets

Geef een reactie