Gemeente Maastricht 1,8 mln. in de plus.

De gemeente Maastricht sluit het boekjaar 2016 af met een positief resultaat van 1,8 mln. euro. Het aanvankelijke tekort van ruim 14 miljoen, voornamelijk ten gevolge van de drie decentralisaties, is daarmee omgebogen naar een overschot. Nagenoeg alle voorgenomen ambities uit de gemeentebegroting zijn gerealiseerd, de efficiencytaakstelling is behaald en de lasten voor bedrijven en inwoners zijn (behoudens) de inflatie niet gestegen.

Wethouder van financiën John Aarts toont zich tevreden met het resultaat: “Het realiseren van onze ambities in deze financieel onzekere tijden is een zware opgave. We zijn ons daar van bewust. Daarom hebben we vastgehouden aan een strenge begrotings- en uitgavendiscipline. We accepteren geen begrotingstekort en we schuiven geen financiële problemen naar de toekomst. Deze jaarrekening toont aan dat de financiële huishouding op orde is. Langjarig is de grootste uitdaging gelegen in het betaalbaarheid van het sociale vangnet.”

Zorgen sociaal domein. De tekorten in 2016, voortkomend uit de jeugdzorg, beschermd wonen en armoedebeleid, konden worden opgevangen met incidentele middelen. De structurele tekorten van de drie decentralisaties zijn fors, als gevolg van relatief hoge extra rijkskortingen en een toenemende zorgvraag, en vormen een serieuze bedreiging voor het financieel solide beleid. Het college van Burgemeester en Wethouders zal daarom een appel doen op het Rijk om tijdelijk extra gelden beschikbaar te maken voor de overgang van de rijkstaken naar gemeenten. Het tempo waarmee het Rijk bezuinigt op bijdragen aan de gemeenten loopt volgens het college niet in de pas met de enorme transformatie die de stad moet doorvoeren binnen het sociaal domein. Daarom is Maastricht samen met een aantal andere gemeenten een stevige lobby richting Den Haag gestart.

2016: voorspoed en vernieuwing  “In het verslagjaar 2016 heeft het herstel van de internationale crisis sterk doorgezet. Maastricht is aantoonbaar krachtiger, levendiger en innovatiever uit de periode van laagconjunctuur gekomen. Economisch kan zelfs gesproken worden van voorspoed. Nooit eerder was het werkloosheidpercentage zo laag, 4 procent, en de economische groei zo bovengemiddeld; 5,4 procent tegenover 2 landelijk. De stad heeft daarbij haar sociaal en saamhorig gezicht behouden. Overal ontspringen vernieuwende initiatieven, het optimisme is voelbaar.” (Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2016).

voor meer informatie gemeente Maastricht ” Jaarstukken 2016: 1,8 mln. in de plus”

Geef een reactie