Wijkschouw rode put:wat heeft het opgeleverd in Simpelveld!

Drie weken geleden heeft gemeente Simpelveld een eerste wijkschouw gehouden.

Een instrument dat we inzetten om ter plaatse te inventariseren wat er leeft en welke ideeën bewoners hebben om de wijk te verbeteren. De aftrap was in de wijk Rode Put en directe omgeving. Iedereen die een aandachtspunt heeft ingebracht of bij de schouw aanwezig was, is persoonlijk geïnformeerd over de voortgang van de meldingen. Voor alle andere bewoners en geïnteresseerden geven we in dit artikel een korte terugkoppeling van de belangrijkste aandachtspunten uit de schouw.

Verkeersveiligheid
Veel meldingen hebben te maken met verkeersveiligheid. De hele wijk Rode Put is 30-km zone, maar inwoners ervaren dat er te hard wordt gereden. Sommige kruispunten zijn volgens bewoners ‘gevaarlijk’ omdat bijvoorbeeld een haag het zicht belemmerd. De ambtenaar Verkeer heeft uitgelegd dat zo’n haag juist bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Omdat naderend verkeer geen goed overzicht heeft over het kruispunt, wordt een automobilist gedwongen om af te remmen. Zou je het kruispunt overzichtelijker maken, dan wordt er vanzelf harder gereden.

Op verzoek gaat de gemeente snelheidsmetingen uitvoeren in Rode Put. Daaruit moet blijken of er daadwerkelijk te hard wordt gereden. Het aandachtspunt ‘verkeersveiligheid’ is doorgegeven aan de politie en intern met het team Handhaving besproken.

Handhaving
Verschillende meldingen gaan over parkeren op trottoirs, dubbel parkeren, parkeren buiten de parkeervakken, parkeren op hoeken van straten of op kruisingsvlakken, overlast door hondenpoep en overlast door jeugd. Al deze meldingen zijn besproken met het team Handhaving. Zij gaan hier strenger op toezien.

Parkeerproblemen
Specifiek in de omgeving van Gastenhof en de Rode Beuk ervaren omwonenden overlast van geparkeerde auto’s. De gemeente heeft overleg gehad met de Woningstichting over het gebruik van de parkeerplaats naast Klooster Loreto. De woningstichting (eigenaar van de parkeerplaats) vindt het prima als bezoekers en personeel van Gastenhof en de Rode Beuk daar hun auto’s parkeren.
Naast het beschikbaar stellen van voldoende parkeergelegenheid is het nu ook belangrijk dat mensen hun gedrag aanpassen. Om te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk van de parkeerplaats gebruik maakt, hebben we een brief gestuurd naar beide instellingen met het verzoek om het personeel en vrijwilligers te wijzen op beschikbare parkeervoorzieningen in de directe omgeving. Daarnaast gaat de gemeente strenger controleren op ‘foutief parkeren’ en handhavend optreden.

Onderhoud openbare ruimte
Er waren verder vooral opmerkingen die te maken hebben met groenonderhoud en onderhoud van wegen, speelvoorzieningen, verlichting en trottoirs. Zo is er onder andere een melding gedaan over het feit dat de haag langs de Eijserbeek niet is gesnoeid. Zowel de beek als de haag zijn eigendom van Waterschap Limburg. De gemeente heeft contact opgenomen met het Waterschap om de melding door te geven en de snoeifrequentie te bespreken.  Als blijkt dat achterstallig onderhoud een gevaar oplevert voor weggebruikers, dan grijpt de gemeente meteen in. De meeste van de geconstateerde gebreken worden meegenomen in het geplande onderhoud voor de langere termijn.

Wateroverlast Rode Put
Heel specifiek is de klacht over het afvoer van grondwater aan Rode Put. Sinds de sloop van een aantal woningen ontstaat er wateroverlast op straat. In de winter levert dat gevaarlijke situaties op. De Woningstichting zoekt naar een oplossing. Lozingen op de beek aan de overkant van de weg zijn niet toegestaan. Momenteel wordt onderzocht of afwateren op een wateropvangbekken mogelijk is via een (deels) nieuw rioleringstelsel of dat we het grondwater kunnen afwateren via het vuilwaterriool. Verder moet beoordeeld worden of dit het beste kan met een drainagesysteem. Omdat een en ander eerst goed uitgezocht moet worden, is er nog niets te zeggen over de uitvoering van de werkzaamheden.

Meer informatie
Wilt u net als de aanwezige wijkbewoners bij de wijkschouw een volledig overzicht ontvangen van alle meldingen en acties? Stuur dan een e-mail naar wijkschouw@simpelveld.nl onder vermelding van ‘wijkschouw Rode Put’.

Geef een reactie