Hoofdmenu

Randweg Abdissenbosch op ‘waakvlam’

Binnen de huidige regelgeving ten aanzien van stikstofdepositie is het project ‘Randweg Abdissenbosch’ helaas niet haalbaar. Daarom wordt het project tijdelijk op ‘waakvlam’ gezet. 

“We volgen de nationale en regionale ontwikkelingen in het stokstofdossier nauwlettend om te bezien of het project toch doorgang kan vinden. We hebben nog steeds vertrouwen in een goede afloop en dat de Randweg, weliswaar met enige vertraging, alsnog wordt aangelegd.” aldus wethouder Freed Janssen die duidelijk teleurgesteld is: “wij vinden dit vooral heel vervelend voor de bewoners waar we de Randweg zo graag voor willen aanleggen. Gezien de omstandigheden hebben we besloten om de procedure in gang te zetten voor het instellen van een volledig vrachtverbod in de Grensstraat, tussen de Europaweg Noord en de grens met Duitsland. We hopen daarmee hun teleurstelling een beetje te kunnen verzachten. Het vrachtverbod is in principe tijdelijk totdat de Randweg gerealiseerd is.”  

Wij lichten het stikstofverhaal graag verder toe:

Het Programma Aanpak Stikstof mag niet meer worden gebruikt. Vorig jaar heeft de Raad van State besloten dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden. Dit had grote gevolgen voor projecten waarbij sprake is van een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Nature 2000-gebieden. Projecten liepen vertragingen op of konden zelfs helemaal niet meer worden uitgevoerd. Ook voor het project Randweg Abdissenbosch had dit gevolgen. Uit vooronderzoek was gebleken dat als gevolg van de aanleg van de Randweg er een toename ontstaat van stikstofdepositie op de Brunssummerheide. Onder het PAS was ten behoeve van de realisatie van de Randweg Abdissenbosch ontwikkelruimte gereserveerd. Door de uitspraak van de Raad van State over het PAS kan van deze reservering echter geen gebruik gemaakt meer worden. Binnen de huidige regelgeving kan de Randweg niet worden gerealiseerd.
In 2020 zijn nieuwe berekeningen uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de destijds meest recente versie van AERIUS Calculator. Uit deze berekeningen blijkt dat er sprake is van een stevige toename van stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitattypen in een aantal Natura 2000-gebieden. Op basis van deze AERIUS-berekeningen moet helaas geconstateerd worden dat de haalbaarheid van het project – binnen de huidige regelgeving ten aanzien van stikstofdepositie – als negatief wordt beoordeeld.

De planvoorbereiding voor de B221n gaat gewoon verder.Voor de aanleg van het Duitse deel van de Randweg, de B221n, vormt de stikstofdepositie geen probleem. Zoals bekend is de B221n in het Bundesverkehrswegeplan 2030 opgenomen. Dit betekent dat het project in Duitsland op geld en tijd is gezet. De oplevering van deze B221n is voorzien in 2030. StraβenNRW, die verantwoordelijk is voor de planvoorbereiding en realisatie van de B221n, gaat dan ook gewoon verder met de planvoorbereiding.

De planvoorbereiding gaat tot eind 2022 op waakvlamstand.Gelet op de problematiek aan Nederlandse zijde, is in afstemming met de Provincie Limburg en StraβenNRW afgesproken om het project Randweg op ‘waakvlam’ te zetten tot eind 2022. Gedurende die periode ligt de planvoorbereiding grotendeels stil. Wel worden de nationale en regionale ontwikkelingen in het stikstofdossier nauwlettend gevolgd. Tegen het eind van 2022, of zoveel eerder als mogelijk, wordt bezien of, en zo ja, op welke manier, het project doorgang kan vinden.

De ingebruikname van de Randweg en B221n levert vooralsnog geen vertraging op.De Randweg en B221n zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De B221n wordt zoals gezegd in 2030 opgeleverd. Ondanks het tot eind 2022 op waakvlam zetten van de Randweg, is het nog steeds haalbaar om ook de Randweg in 2030 gereed te hebben. Voor het gelijktijdig kunnen opleveren van de B221n en Randweg Abdissenbosch in 2030 heeft dit dus geen gevolgen.

Foto Gemeente Landgraaf« (Vorig nieuwsbericht)